"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • His innovative approach did not become clear until after the war.
  • The school is well known for its innovative approach to learning.
  • The College also takes an innovative approach to staff development.
  • The teaching is based on the case method, innovative approach at the time.
  • She has been taking an innovative approach to teaching children about golf since the 1970's.
  • They were hoping that an innovative approach might help increase student interest in the political process.
  • Beam brought an innovative approach to all the media he worked in.
  • He is also known for his innovative approach to jazz.
  • In conclusion, there is a need for a more innovative approach.
  • The reflection group is an innovative approach, one which can pay off.
7. final approach = podejście końcowe (do lądowania), faza podejścia końcowego lądowania final approach
9. direct approach = bezpośrednie podejście direct approach
10. aggressive approach = agresywne podejście aggressive approach
11. holistic approach = holistyczne podejście holistic approach
15. scientific approach = naukowe nadejście scientific approach
16. pragmatic approach = pragmatyczne podejście pragmatic approach
18. closest approach = najbardziej wyrównane nadejście closest approach
19. philosophical approach = filozoficzne podejście philosophical approach
20. best approach = najlepsze podejście best approach
21. common approach = wspólne podejście common approach
22. fresh approach = nowe podejście fresh approach
23. modern approach = współczesne podejście modern approach
24. general approach = ogólne podejście general approach
25. unique approach = wyjątkowe podejście unique approach
27. right approach = dobre nadejście right approach
28. simple approach = proste podejście simple approach
29. hands-on approach = podejście interaktywne hands-on approach
30. practical approach = praktyczne podejście practical approach
31. interdisciplinary approach = interdyscyplinarne nadejście interdisciplinary approach
32. balanced approach = zrównoważone podejście balanced approach
33. broad approach = szerokie podejście broad approach
34. creative approach = twórcze nadejście creative approach
36. basic approach = podstawowe podejście basic approach
38. radical approach = radykalne podejście radical approach
39. better approach = lepsze podejście better approach
40. theoretical approach = teoretyczne podejście theoretical approach
41. flexible approach = elastyczne podejście flexible approach
42. whole approach = całe podejście whole approach
43. integrated approach = zintegrowane podejście integrated approach
44. effective approach = skuteczne nadejście effective approach
45. American approach = Amerykańskie podejście American approach
46. positive approach = pozytywne nadejście positive approach
47. realistic approach = realistyczne podejście realistic approach
48. hands-off approach = podejście dające wolną rękę hands-off approach
49. tough approach = nieustępliwe podejście tough approach
52. close approach = wyrównane nadejście close approach
53. standard approach = typowe podejście standard approach
54. possible approach = możliwe podejście possible approach
55. main approach = główne podejście main approach
56. multidisciplinary approach = multidyscyplinarne podejście multidisciplinary approach
57. unusual approach = niezwykłe podejście unusual approach
58. conciliatory approach = pojednawcze nadejście conciliatory approach
59. confrontational approach = konfrontacyjne podejście confrontational approach
60. strategic approach = strategiczne podejście strategic approach
61. rational approach = racjonalne podejście rational approach
62. therapeutic approach = lecznicze podejście therapeutic approach
63. low-key approach = powściągliwe podejście low-key approach
64. analytical approach = podejście analityczne analytical approach
67. only approach = jedyne podejście only approach
68. personal approach = osobiste podejście personal approach
69. opposite approach = przeciwne podejście opposite approach
70. promising approach = zapowiadając nadejście promising approach
72. overall approach = ogólne podejście overall approach
73. southern approach = południowe podejście southern approach
74. wrong approach = złe nadejście wrong approach
75. sensible approach = rozsądne podejście sensible approach
76. soft approach = delikatne podejście soft approach
77. particular approach = szczególne podejście particular approach
78. no-nonsense approach = przyjmujący tylko to\, co mieści się w granicach zdrowego rozsądku no-nonsense approach
79. unconventional approach = niekonwencjonalne podejście unconventional approach
80. open approach = otwarte podejście open approach
81. formal approach = formalne podejście formal approach
82. subtle approach = subtelne podejście subtle approach
83. classical approach = klasyczne podejście classical approach
84. nearest approach = najmniejsza odległość zbliżenia (dwóch obiektów poruszających się w przestrzeni) nearest approach
85. gradual approach = podejście graduału gradual approach
86. original approach = oryginalne podejście original approach
87. initial approach = podejście pierwszej litery initial approach
89. moderate approach = przeciętne nadejście moderate approach
91. liberal approach = liberalne podejście liberal approach
92. proactive approach = proaktywne podejście proactive approach
93. statistical approach = statystyczne podejście statistical approach
94. top-down approach = podejście odgórne top-down approach
95. reasonable approach = sensowne podejście reasonable approach
96. educational approach = edukacyjne podejście educational approach
97. regional approach = regionalne podejście regional approach
99. musical approach = muzyczne podejście musical approach
100. slow approach = wolne podejście slow approach
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 166
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.