"sophisticated approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytworne podejście
  1. sophisticated przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A more sophisticated approach would be to model a changing international environment in detail.