"reasonable approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sensowne podejście
  1. reasonable przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A reasonable approach, even though I don't agree with it.