"traditional approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjne podejście
  1. traditional przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He gave no reason, a traditional approach for the court.