"confrontational approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konfrontacyjne podejście
  1. confrontational przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is even changing his confrontational approach to Washington.

    Podobne kolokacje: