"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
1. word spreads = słowo rozchodzi się word spreads
4. word rings = pierścienie słowa word rings
5. word speaks = słowo mówi word speaks
6. word comes = słowo przychodzi word comes
9. word hangs = linie słowa word hangs
11. word seems = słowo wydaje się word seems
13. word carries = słowo niesie word carries
14. word fails = oceny niedostateczne słowa word fails
15. word falls = słowo spada word falls
16. word reaches = słowo dochodzi word reaches
18. word uses = słowo używa word uses
19. word derives = słowo wywodzi się word derives
20. word gets = słowo dostaje word gets
21. word begins = słowo zaczyna się word begins
22. word passes = słowo mija word passes
23. word brings = słowo przynosi word brings
24. word makes = słowo robi word makes
25. word leaves = liście słowa word leaves
26. word goes = słowo idzie word goes
27. word gives = słowo sprawia word gives
28. word takes = słowo bierze word takes
29. cuss word draws = słowo przekleństwa rysuje cuss word draws
30. word tells = słowo mówi word tells
31. word says = słowo oznacza word says
32. Nationality word links = Słowo narodowości połączenia Nationality word links
33. word strikes = strajki słowa word strikes
34. word dies = słowo umiera word dies
35. word ends = słowo kończy word ends
36. word forms = formy słowa word forms
37. word causes = słowo powoduje word causes
38. word conveys = słowo oddaje word conveys
39. word sinks = słowo zatapia word sinks
40. word starts = słowo zapoczątkowuje word starts
41. word suggests = słowo wskazuje word suggests
42. word implies = słowo oznacza word implies
43. word comes out = słowo wychodzi word comes out
44. word changes = zmiany słowa word changes
45. word holds = słowo trzyma word holds
46. word catches = słowo łapie word catches
47. word sticks = słowo przykleja się word sticks
48. word gets out = słyszy się word gets out
49. word runs = słowo biegnie word runs
50. word follows = słowo następuje word follows
51. word keeps = słowo czeka word keeps
52. word sends = słowo wysyła word sends
53. word applies = słowo dotyczy word applies
56. word exists = słowo istnieje word exists
57. word includes = słowo obejmuje word includes
58. word emerges = słowo objawia się word emerges
60. word helps = słowo pomaga word helps
61. word arrives = słowo przybywa word arrives
62. word breaks = słowo rozbija word breaks
63. word becomes = słowo staje się word becomes
64. word escapes = słowo ucieka word escapes
65. word explains = słowo wyjaśnia word explains
66. word moves = słowo rusza się word moves
67. word hurts = krzywdy słowa word hurts
68. word shows = słowo pokazuje word shows
69. word leads = słowo prowadzi word leads
70. word travels = słowo rozchodzi się word travels
71. word flows = słowo toczy się wartko word flows
72. word hits = słowo uderza word hits
73. word occurs = słowo trafia się word occurs
74. word originates = słowo zapoczątkowuje word originates
75. word translates = słowo daje się przetłumaczyć word translates
76. word enters = słowo wchodzi word enters
77. word fills = wystarczające ilości słowa word fills
78. word loses = słowo przegrywa word loses
79. word pays = słowo płaci word pays
80. word represents = słowo reprezentuje word represents
81. word finds = słowo znajduje word finds
82. word stops = słowo zatrzymuje się word stops
83. word proves = słowo dowodzi word proves
84. word reflects = słowo odzwierciedla word reflects
85. word knows = słowo wie word knows
86. word cuts = cięcia słowa word cuts
87. word stings = żądła słowa word stings
88. word serves = serwy słowa word serves
89. word floats = słowo pływa word floats
90. word turns = słowo zamienia się word turns
91. word flies = słowo leci word flies
92. word denotes = słowo oznacza word denotes
93. word flashes = błyski słowa word flashes
94. word trails off = słowo oddala się word trails off
95. word penetrates = słowo przebija word penetrates
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.