"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. take place = mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się take place
15. take hold = zakorzeniać się (zacząć być akceptowanym, utrwalać się) take hold
19. take refuge = skryć się, szukać schronienia take refuge
23. take precautions = podjąć środki zabezpieczające, podjąć środki ostrożności take precautions
27. take aim = celować, mierzyć take aim
28. take revenge = brać odwet, mścić się take revenge
29. take root = zakorzeniać się (zacząć być akceptowanym, utrwalać się) take root
33. take precedence = miej pierwszeństwo take precedence
36. take shelter = schronić się take shelter
38. take exception = podnosić zarzuty, kwestionować coś take exception
39. take bribes = przyjmuj łapówki take bribes
40. take pity = litować się, okazywać litość take pity
41. take delight = ciesz się take delight
43. take supplements = weź uzupełnienia take supplements
45. take ownership = weź własność take ownership
47. take captive = wziąć do niewoli take captive
49. take umbrage = poczuj się urażonym take umbrage
50. take custody = weź areszt take custody
51. take offence = obrażać się take offence
52. take solace = wymagaj pociechy take solace
54. take snapshots = weź zdjęcia take snapshots
55. take antidepressants = weź środki przeciwdepresyjne take antidepressants
56. take stock = rozważać szczegółowo take stock
57. take cover = kryć się, chronić się take cover
59. take delivery = przyjąć, otrzymać (dostawę, towar) take delivery
60. take priority = miej pierwszeństwo take priority
62. take bets = przyjmować zakłady take bets
66. take measures = zastosować środki, zastosować działania, podjąć działania take measures
  • She did not take a single photograph in the last 40-plus years of her life.
  • One took a photograph of me as I went back into the home.
  • And take a photograph of everybody as you set off.
  • They will often want you to take a photograph of them.
  • The other thing I've got to do is take a photograph.
  • A couple asked me to take their photograph in front of the building.
  • Have you taken a photograph of books worth 1,000 Words?
  • "I came out because God wants to take my photograph."
  • That was when she'd had my photograph taken at the Center.
  • The only answer, I would guess, is to start having my photograph taken each week.
70. take decades = wymagaj dekada take decades
75. take matters = przyjmij sprawy take matters
77. take visitors = zabierz gości take visitors
81. take samples = pobierz próbki take samples
84. take Oral = brać Ustny take Oral
85. take centuries = wymagaj wieków take centuries
87. take satisfaction = wymagaj zadowolenia take satisfaction
88. take viewers = zabierz widzów take viewers
90. take sides = zajmować stanowisko, opowiadać się take sides
93. take heart = poczuć się pewniej, podnieść głowę do góry, nabrać otuchy (np. z wcześniejszego sukcesu) take heart
94. take thousands = weź tysiące take thousands
95. take tea = wypij herbatę take tea
96. take cash = weź gotówkę take cash
97. take joy = wymagaj radości take joy
98. take counsel = dyskutować na temat jakiegoś problemu take counsel
99. take questions = odpowiadać na pytania (np. po wykładzie, albo konferencji prasowej) take questions
100. take practice = podejmij praktykę take practice
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 237
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.