PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(2) keep, allow, continue, avoid
Kolokacji: 4
1. keep pulling = kontynuuj ciągnięcie keep pulling
2. allow to pull = pozwól ciągnąć allow to pull
3. continue pulling = kontynuuj ciągnięcie continue pulling
4. avoid pulling = uniknij ciągnięcia avoid pulling
(4) want, need, seem
Kolokacji: 4
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.