"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
  • Work in the region traditionally focused on the abundant natural resources.
  • Research has traditionally focused on certain tasks in machine learning and control.
  • The department has traditionally focused on team building and communication but added community involvement in 2009.
  • Some tailors that have traditionally focused on men are now seeing more women as customers.
  • For example, though heart disease kills more women than men, clinical research in this area has traditionally focused only on males.
  • Physicians: Medical care is traditionally focused on a cure and healing the patient.
  • When dealing with the salons, historians have traditionally focused upon the role of women within them.
  • The agency has traditionally focused on the drug-approval process to determine if a drug is safe and effective.
  • Ideas of world order have traditionally focused on war and respect of borders.
5. simply focus = po prostu nacisk simply focus
6. focus humanitarian = humanitarysta nacisku focus humanitarian
7. focus ahead = skup naprzód focus ahead
9. actually focus = faktycznie nacisk actually focus
11. locally focused = w okolicy skupić locally focused
12. regionally focused = regionalnie skupiony regionally focused
13. later focus = później nacisk later focus
14. most focused = najbardziej skupiony most focused
15. historically focused = historycznie skupić historically focused
17. better focus = lepszy nacisk better focus
18. once focus = kiedyś nacisk once focus
22. focus disproportionately = skup nieproporcjonalnie focus disproportionately
23. automatically focus = automatycznie nacisk automatically focus
24. environmentally focused = dla środowiska skupiony environmentally focused
25. keenly focused = żywo skupić keenly focused
26. truly focus = naprawdę nacisk truly focus
27. incredibly focused = niewiarygodnie skupić incredibly focused
28. consciously focus = świadomie nacisk consciously focus
29. focus manually = skup ręcznie focus manually
30. thematically focused = tematycznie skupiony thematically focused
31. academically focused = z akademickiego punktu widzenia skupić academically focused
32. focus anew = skup jeszcze raz focus anew
33. strategically focus = strategicznie nacisk strategically focus
34. prematurely focused = przedwcześnie skupić prematurely focused
35. focus unduly = skup nadmiernie focus unduly
(7) tightly, firmly, hard
Kolokacji: 3
(8) sharply, suddenly
Kolokacji: 2
(10) highly, extremely
Kolokacji: 2
(11) directly, immediately
Kolokacji: 2
(14) strictly, precisely, correctly
Kolokacji: 3
(15) properly, rightly, unfairly
Kolokacji: 3
(17) finally, eventually
Kolokacji: 2
(18) squarely, straight
Kolokacji: 2
(19) carefully, deliberately
Kolokacji: 2
(20) normally, singularly
Kolokacji: 2
(21) consistently, constantly
Kolokacji: 2
(22) internationally, globally
Kolokacji: 2
(23) similarly, equally
Kolokacji: 2
(24) resolutely, single-mindedly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.