PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. tend to focus = miej skłoności do skupienia tend to focus
2. need to focus = potrzeba do ogniska need to focus
3. want to focus = chciej skupić want to focus
4. seem to focus = wydawaj się skupić seem to focus
  • Once again, the two eyes seemed to focus him for a moment.
  • For the first time, the woman seemed to focus on them.
  • North's eyes seemed to focus on the King, but he could not see him clearly.
  • He opened his eyes, and seemed to focus on her face.
  • But she seemed always to focus on music and writing.
  • He seemed to focus on her face all at once.
  • They didn't look at one another, just seemed to focus on places that weren't in the room.
  • The woman's eyes turned toward him, seemed to focus for a second, then the light in them went out.
  • "But the kids today seem to focus on higher levels of thinking."
  • Her eyes were open, but they didn't seem to focus on anything.
5. involve focusing = wymagaj skupiania involve focusing
(4) provide, allow, leave
Kolokacji: 3
(8) retire, resign
Kolokacji: 2
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.