BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(2) to, with, from, of, after, ...
Kolokacji: 12
1. focus beyond = skup dalej focus beyond
2. focus without = skup na zewnątrz focus without
3. focus toward = skupiać w kierunku focus toward
4. focus towards = skupiać w kierunku focus towards
5. focus across = skup wszerz focus across
6. focus throughout = skup przez cały czas focus throughout
7. focus until = skupiać do czasu gdy focus until
8. focus down = skup w dół focus down
9. focus between = skup pośrodku focus between
10. focus behind = skup z tyłu focus behind
11. focus since = skup od tej pory focus since
12. focus along = skup wzdłuż focus along
13. focus above = skup wyżej focus above
14. focus outside = skup na zewnątrz focus outside
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.