PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(2) effort, energy, campaign
Kolokacji: 3
(3) eye, mind, thought
Kolokacji: 3
1. focus one's eyes = nacisk czyjś oczy focus one's eyes
  • He fought to focus his eyes and finally gave up on that.
  • It took my breath away to see him focus his eyes slowly and then walk into the front room.
  • Tom focused his eyes on the rock face in front of him.
  • She always saw life before I could focus my eyes.
  • He turned and looked around, trying to focus his eyes.
  • He seemed to take a moment to focus his eyes.
  • "Only way to get her attention," he said, trying to focus his eyes on me.
  • Would I focus her eyes so they can see nothing but my face?
  • Then with even greater effort he focused his eyes upon her.
  • They could not focus their eyes and were seeing double.
3. focus one's thoughts = nacisk czyjś myśli focus one's thoughts
(5) light, sunlight, X-ray
Kolokacji: 3
(6) research, investigation
Kolokacji: 2
(7) time, anger, vision
Kolokacji: 3
(9) group, band, system
Kolokacji: 3
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.