BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. focus on improving = nacisk na poprawianie się focus on improving
2. focus on helping = nacisk na porcję focus on helping
3. focus on promoting = nacisk na promowanie focus on promoting
4. enable to focus = umożliw skupienie enable to focus
5. help focus = pomoc nacisk help focus
6. focus on raising = nacisk na podnoszenie focus on raising
7. focus on affect = nacisk na afekt focus on affect
(4) provide, allow, leave
Kolokacji: 3
(8) retire, resign
Kolokacji: 2
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.