"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(4) provide, allow, leave
Kolokacji: 3
1. choose to focus = postanów skupić choose to focus
2. prefer to focus = wól skupić prefer to focus
3. intend to focus = miej zamiar skupić intend to focus
4. expected to focus = oczekiwany do ogniska expected to focus
5. plan to focus = plan do ogniska plan to focus
6. focus on calls = nacisk na rozmowy telefoniczne focus on calls
7. focus on identifying = nacisk na identyfikowanie focus on identifying
(8) retire, resign
Kolokacji: 2
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.