PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
5. simply focus = po prostu nacisk simply focus
6. focus humanitarian = humanitarysta nacisku focus humanitarian
7. focus ahead = skup naprzód focus ahead
  • I was too busy thinking about the points before, not focusing ahead.
  • To do that, he says, you need to focus on the turn ahead and forget the last one.
  • The company continues to focus on building market position in the months ahead.
  • He rubbed his eyes and forced himself to focus on the road ahead.
  • Again, the most important thing is to focus on the season ahead.
  • "You just get through it and focus on the one day ahead," he said.
  • Right now, I'm here to play football and to focus on the games ahead.
  • He said the company would focus in the year ahead on consolidation, not growth.
  • "I wanted him to learn to focus and think ahead."
  • Look forward, with your eyes focused about 15 to 20 feet ahead.
9. actually focus = faktycznie nacisk actually focus
11. locally focused = w okolicy skupić locally focused
12. regionally focused = regionalnie skupiony regionally focused
13. later focus = później nacisk later focus
14. most focused = najbardziej skupiony most focused
15. historically focused = historycznie skupić historically focused
17. better focus = lepszy nacisk better focus
18. once focus = kiedyś nacisk once focus
22. focus disproportionately = skup nieproporcjonalnie focus disproportionately
23. automatically focus = automatycznie nacisk automatically focus
24. environmentally focused = dla środowiska skupiony environmentally focused
25. keenly focused = żywo skupić keenly focused
26. truly focus = naprawdę nacisk truly focus
27. incredibly focused = niewiarygodnie skupić incredibly focused
28. consciously focus = świadomie nacisk consciously focus
29. focus manually = skup ręcznie focus manually
30. thematically focused = tematycznie skupiony thematically focused
31. academically focused = z akademickiego punktu widzenia skupić academically focused
32. focus anew = skup jeszcze raz focus anew
33. strategically focus = strategicznie nacisk strategically focus
34. prematurely focused = przedwcześnie skupić prematurely focused
35. focus unduly = skup nadmiernie focus unduly
(7) tightly, firmly, hard
Kolokacji: 3
(8) sharply, suddenly
Kolokacji: 2
(10) highly, extremely
Kolokacji: 2
(11) directly, immediately
Kolokacji: 2
(14) strictly, precisely, correctly
Kolokacji: 3
(15) properly, rightly, unfairly
Kolokacji: 3
(17) finally, eventually
Kolokacji: 2
(18) squarely, straight
Kolokacji: 2
(19) carefully, deliberately
Kolokacji: 2
(20) normally, singularly
Kolokacji: 2
(21) consistently, constantly
Kolokacji: 2
(22) internationally, globally
Kolokacji: 2
(23) similarly, equally
Kolokacji: 2
(24) resolutely, single-mindedly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.