"traditionally focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjnie skupić
  1. focus czasownik + traditionally przysłówek
    Luźna kolokacja

    Work in the region traditionally focused on the abundant natural resources.