"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
4. diplomatic tie = dyplomatyczny krawat diplomatic tie
10. diplomatic solution = dyplomatyczne rozwiązanie diplomatic solution
11. diplomatic post = placówka dyplomatyczna diplomatic post
13. diplomatic career = kariera w dyplomacji diplomatic career
14. diplomatic channel = kanał dyplomatyczny diplomatic channel
15. diplomatic skill = dyplomatyczna biegłość diplomatic skill
16. diplomatic activity = działalność dyplomatyczna diplomatic activity
17. diplomatic initiative = inicjatywa dyplomatyczna diplomatic initiative
18. diplomatic contact = kontakty dyplomatyczne diplomatic contact
19. diplomatic representative = pełnomocnik dyplomatyczny diplomatic representative
21. diplomatic incident = incydent dyplomatyczny diplomatic incident
  • The media related to the confrontation as a diplomatic incident.
  • If they kill each other, does that count as a diplomatic incident?
  • On the other hand, if Li wanted to create a diplomatic incident, that was his problem.
  • The last thing we could afford now is some kind of diplomatic incident.
  • Do it now or take personal responsibility for a major diplomatic incident.
  • Then again, if we haven't caused a diplomatic incident yet, probably this is the time.
  • The outcome of this ancient diplomatic incident is not known.
  • "That may cause a diplomatic incident, but I don't care."
  • "Then I'll put a call into her office at once, see if she isn't available to discuss this potential diplomatic incident."
  • The last thing she needed now was another diplomatic incident.
24. diplomatic crisis = dyplomatyczny kryzys diplomatic crisis
25. diplomatic support = taktowne wsparcie diplomatic support
26. diplomatic mean = dyplomatyczny oznaczać diplomatic mean
27. diplomatic relationship = dyplomatyczne stosunki diplomatic relationship
28. diplomatic isolation = dyplomatyczna izolacja diplomatic isolation
29. diplomatic status = dyplomatyczny status diplomatic status
30. diplomatic quarter = dyplomatyczna ćwierć diplomatic quarter
31. diplomatic representation = przedstawicielstwo dyplomatyczne diplomatic representation
32. diplomatic community = dyplomatyczna społeczność diplomatic community
34. diplomatic note = nota dyplomatyczna diplomatic note
35. diplomatic circle = koło dyplomatyczne diplomatic circle
36. diplomatic difficulty = dyplomatyczna trudność diplomatic difficulty
37. diplomatic official = taktowny urzędnik diplomatic official
38. diplomatic position = taktowna pozycja diplomatic position
39. diplomatic correspondent = korespondent dyplomatyczny diplomatic correspondent
40. diplomatic exchange = taktowna wymiana diplomatic exchange

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.