"diplomatic official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny urzędnik
  1. diplomatic przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Senior military and diplomatic officials from each nation attended.