"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
3. address topics = tematy adresu address topics
4. address circumstances = okoliczności adresu address circumstances
12. address the nation = przemówić do narodu address the nation
14. address themes = tematy adresu address themes
16. address a meeting = zwracać się do zebranych address a meeting
21. address Parliament = adres parlament address Parliament
22. address areas = obszary adresu address areas
23. address students = studenci adresu address students
25. address the conference = przemów do kongresu address the conference
26. effort to address = wysiłek do adresu effort to address
27. address risks = ryzyka adresu address risks
28. address Congress = adres Kongres address Congress
29. way to address = droga do adresu way to address
  • He finally decided that was the most appropriate way to address Mary.
  • But so far, the company has held off on its plan, in the hope of finding a way to address the community's concerns.
  • "Or are we going to find a way to address that and move on?"
  • "And we have no way to address it at this time."
  • "The best way to address this is on a national level," he said.
  • She tried to make sense of the idea, to find a way to address it, to form words to speak in response.
  • The best way to address the first point might be by trying an example.
  • The spread of education is the best way to address the nation's economic problems.
  • And what would be the best way to address these problems?
  • That is the only way to address such a complex and difficult issue.
30. address members = adres członkowie address members
33. address one's remarks = adres czyjś uwagi address one's remarks
35. address poverty = ubóstwo adresu address poverty
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.