"address the question" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się pytaniem
  1. address czasownik + question rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We want to try to address their question in a way they may understand.