"address the people" — Słownik kolokacji angielskich

address the people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemów do ludzi
  1. address czasownik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But we also have to address young people to get them on board.