PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
3. address topics = tematy adresu address topics
4. address circumstances = okoliczności adresu address circumstances
12. address the nation = przemówić do narodu address the nation
14. address themes = tematy adresu address themes
16. address a meeting = zwracać się do zebranych address a meeting
21. address Parliament = adres parlament address Parliament
  • In fact, he was so short that when addressing Parliament he needed to stand on a chair to be seen.
  • He addresses Parliament, knowing the stenographers who type his speech won't remember a word of it.
  • He is scheduled to address Parliament on the issue on Thursday.
  • This makes me feel like I'm nineteen again addressing Parliament.
  • Facing prospects of protests, President Bush is not expected to address Parliament at all.
  • Mr President, I am very glad to have the opportunity to address Parliament on this most important of issues.
  • The Commission very much welcomes the opportunity to address Parliament on this matter.
  • This is therefore the second time I have addressed Parliament this year.
  • Mr President, thank you for your introduction and for the opportunity to address Parliament this afternoon.
  • Mr President, thank you for the opportunity to address Parliament on this important issue.
22. address areas = obszary adresu address areas
23. address students = studenci adresu address students
25. address the conference = przemów do kongresu address the conference
26. effort to address = wysiłek do adresu effort to address
27. address risks = ryzyka adresu address risks
28. address Congress = adres Kongres address Congress
29. way to address = droga do adresu way to address
30. address members = adres członkowie address members
33. address one's remarks = adres czyjś uwagi address one's remarks
35. address poverty = ubóstwo adresu address poverty
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.