"address the crowd" — Słownik kolokacji angielskich

address the crowd kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemów do tłumu
  1. address czasownik + crowd rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He broke off for a moment to address the whole crowd.