"crowd estimated" — Słownik kolokacji angielskich

crowd estimated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłum oszacował
  1. estimate czasownik + crowd rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A crowd estimated at 200,000 to 300,000 attended the concert.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo