PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
3. address topics = tematy adresu address topics
4. address circumstances = okoliczności adresu address circumstances
12. address the nation = przemówić do narodu address the nation
14. address themes = tematy adresu address themes
16. address a meeting = zwracać się do zebranych address a meeting
21. address Parliament = adres parlament address Parliament
22. address areas = obszary adresu address areas
23. address students = studenci adresu address students
25. address the conference = przemów do kongresu address the conference
26. effort to address = wysiłek do adresu effort to address
27. address risks = ryzyka adresu address risks
28. address Congress = adres Kongres address Congress
29. way to address = droga do adresu way to address
30. address members = adres członkowie address members
33. address one's remarks = adres czyjś uwagi address one's remarks
  • It is also not a fast enough response to address climate change.
  • The first thing is to take stock of what many parties have already done to address climate change.
  • There can be no discussion of public health or education without addressing climate change.
  • We also agree that, over time, new sources of funding need to be found to address development needs and climate change.
  • We do agree our country must take action to address climate change.
  • And we have not begun in any meaningful way to address climate change.
  • Indeed, Congress, which requested the study, did not even ask the panel to address climate change.
  • The House has voted 21 times to block actions to address climate change.
  • Reducing both would not only address climate change, but also dramatically improve people's health.
  • The events featured a number of religious leaders and scientists who called for immediate action to address climate change.
35. address poverty = ubóstwo adresu address poverty
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.