PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
3. address topics = tematy adresu address topics
4. address circumstances = okoliczności adresu address circumstances
12. address the nation = przemówić do narodu address the nation
14. address themes = tematy adresu address themes
16. address a meeting = zwracać się do zebranych address a meeting
21. address Parliament = adres parlament address Parliament
22. address areas = obszary adresu address areas
23. address students = studenci adresu address students
25. address the conference = przemów do kongresu address the conference
26. effort to address = wysiłek do adresu effort to address
  • The story of the last several years has been our effort to address problems in communities across America.
  • She seems to be making an effort to address reality.
  • Still needed, however, even more urgently, is an effort to address the health problems these workers face.
  • "The city and the board have been making every effort to address the issues raised in the court's determination."
  • "But many of them would have to say that we're making an effort to address their concerns and provide information."
  • "There are more artists today, but the effort to address their needs has not kept up."
  • The campaign's latest move seems an effort to address some of those concerns.
  • The amnesty is yet another effort to address the city's current budget crisis.
  • Again, there is no sign of a serious effort to address the dangers.
  • There hasn't been a serious effort to address the problem since.
27. address risks = ryzyka adresu address risks
28. address Congress = adres Kongres address Congress
29. way to address = droga do adresu way to address
30. address members = adres członkowie address members
33. address one's remarks = adres czyjś uwagi address one's remarks
35. address poverty = ubóstwo adresu address poverty
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.