PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wychodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wychodzić" po polsku

wychodzić

obrazek do "leave" po polsku obrazek do "go out" po polsku obrazek do "get out" po polsku
czasownik
 1. leave *****
  • wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce) [przechodni/nieprzechodni]
   I must leave in ten minutes. (Muszę wyjść w ciągu dziesięciu minut.)
   She hasn't left her house for 10 years. (Ona nie wyszła z domu od 10 lat.)
   The best thing for you to do is to leave. (Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.)
 2. look *****
  • wychodzić (o oknie, np. na piękny widok) [nieprzechodni]
   The window was looking at the beach. (Okno wychodziło na plażę.)
   The windows of this old house look into the garden. (Okna tego starego domu wychodzą na ogród.)
 3. exit , **
  • wychodzić (opuścić jakieś miejsce) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   She quickly exited the building. (Ona szybko wyszła z budynku.)
   She had to exit the room because she wasn't feeling good. (Musiała opuścić pokój, bo nie czuła się dobrze.)
 4. emerge ***
 5. quit ***
 6. make tracks
phrasal verb
 1. go out ****
  • wyjść z domu, wychodzić
   "Where's Mike?" "He went out to the shop five minutes ago." ("Gdzie jest Mike?" "Poszedł do sklepu pięć minut temu.")
   I need to help my mother before I can go out. (Muszę pomóc mamie przed wyjściem.)
 2. get out ****
 3. go off **
  • iść, wychodzić, opuszczać jakieś miejsce, wyjeżdżać [nieprzechodni]
   She went off to see this film. (Poszła zobaczyć ten film.)
   He checked if his clothing looked fine and went off to work. (Sprawdził, czy jego ubranie wygląda dobrze i wyszedł do pracy.)
   My brother has just gone off on holiday. (Mój brat właśnie wyjechał na wakacje.)
   Her father went off to war when she was just six. (Jej ojciec poszedł na wojnę, kiedy ona miała tylko sześć lat.)
   Children bought some sweets and went off happy. (Dzieci kupiły trochę słodyczy i wyszły szczęśliwe.)
 4. walk out **
  • wyjść, wychodzić
   You could just walk out of here and go home. (Możesz po prostu wyjść stąd i pójść do domu.)
   She quietly walked out of the kitchen when she saw them kissing. (Ona po cichu wyszła z kuchni, kiedy zobaczyła ich całujących się.)
 5. go ahead ***
 6. come out ****
 7. come on *** , także: c'mon potocznie
  • pojawiać się, wychodzić (np. na scenę)
   Beyoncé came on and the crowd went crazy. (Beyoncé wyszła na scenę i tłum oszalał.)
   My favourite actor came on and I started screaming. (Mój ulubiony aktor wyszedł na scenę i zacząłem krzyczeć.)
 8. push along
 9. give onto something , give on to something
  • wychodzić (być skierowanym, prowadzić dokądś)  BrE
   The living room windows give onto the garden. (Okna salonu wychodzą na ogród.)
   This door gives onto the bathroom. (Te drzwi prowadzą do łazienki.)
idiom
 1. sling one's hook
phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. head out *
 3. go over **
  • wyjść, wypaść, być odebranym
   Their plan is not going over well with everybody. (Ich plan nie jest przez wszystkich dobrze odbierany.)
   The show went over OK. (Widowisko zostało odebrane dobrze.)
 4. peek out
 5. come off **
czasownik
 1. fare **
 2. be off **
 3. blow through
 4. egress
 5. congee

"wychodzić" — Słownik kolokacji angielskich

go out kolokacja
 1. go czasownik + out particle = wyjść z domu, wychodzić
  Bardzo silna kolokacja

  A lot of parents are not able to stop their child from going out.

  Podobne kolokacje:
push along kolokacja
 1. push czasownik + along przyimek = wychodzić, zabierać się
  Bardzo silna kolokacja

  She pushed further along the wall until the table was beyond Brogg*s reach.

  Podobne kolokacje:
make tracks kolokacja
 1. make czasownik + track rzeczownik = zbierać się, wychodzić (skądś lub od kogoś)
  Bardzo silna kolokacja

  For his very first time on the road, Reed makes nice tracks.

  Podobne kolokacje: