TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"wyjeżdżać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjeżdżać" po polsku

wyjeżdżać

obrazek do "leave" po polsku obrazek do "get out" po polsku
czasownik
 1. leave *****
  • wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce) [przechodni/nieprzechodni]
   I must leave in ten minutes. (Muszę wyjść w ciągu dziesięciu minut.)
   She hasn't left her house for 10 years. (Ona nie wyszła z domu od 10 lat.)
   The best thing for you to do is to leave. (Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.)
 2. desert ***
  • wyjeżdżać, opuszczać (np. małe miasteczko) [przechodni]
   We deserted our hometown and moved to London. (Opuściliśmy nasze rodzinne miasteczko i przeprowadziliśmy się do Londynu.)
   All people deserted this town after a huge fire. (Wszyscy ludzie opuścili to miasto po ogromnym pożarze.)
   He deserted his old house and moved to another city. (Zostawił swój stary dom i przeprowadził się do innego miasta.)
   link synonim: abandon
 3. depart oficjalnie **
 4. go , *****
 5. quit ***
  • opuszczać (jakieś miejsce), wyjeżdżać (skądś) oficjalnie [przechodni]
   I will quit this city as soon as possible. (Wyjadę z tego miasto najszybciej jak to możliwe.)
   He decided to quit the country when he became famous. (Postanowił opuścić kraj, kiedy stał się sławny.)
 6. move out *
  • opuszczać, wyjeżdżać  AmE język mówiony
   She moved out because she got a job offer in London. (Ona wyjechała, bo dostała ofertę pracy w Londynie.)
 7. decamp
  • wyjeżdżać (nagle), opuszczać (w pośpiechu) oficjalnie
   Villagers decamped before the fighting began. (Mieszkańcy wsi wyjechali w pośpiechu przed rozpoczęciem się walk.)
phrasal verb
 1. get out ****
 2. pull out **
 3. go off **
  • iść, wychodzić, opuszczać jakieś miejsce, wyjeżdżać [nieprzechodni]
   She went off to see this film. (Poszła zobaczyć ten film.)
   He checked if his clothing looked fine and went off to work. (Sprawdził, czy jego ubranie wygląda dobrze i wyszedł do pracy.)
   My brother has just gone off on holiday. (Mój brat właśnie wyjechał na wakacje.)
   Her father went off to war when she was just six. (Jej ojciec poszedł na wojnę, kiedy ona miała tylko sześć lat.)
   Children bought some sweets and went off happy. (Dzieci kupiły trochę słodyczy i wyszły szczęśliwe.)
 4. go away **
  • wyjeżdżać (np. do jakiegoś miejsca)
   She's gone away for two weeks. (Ona wyjechała na dwa tygodnie.)
   He went away to Greece last week. (On wyjechał do Grecji w zeszłym tygodniu.)
 5. head off
  • wyjeżdżać, odchodzić
   I want to head off to some deserted island and start a life as a hermit. (Chcę wyjechać na jakąś bezludną wyspę i zacząć żyć jako pustelnik.)
   We headed off immediately. (Wyruszyliśmy natychmiast.)
phrasal verb
 1. get off **
  • wyjechać, opuścić
   She got off the city after the accident. (Po wypadku wyjechała z miasta.)
   He got off the office an hour ago. (Opuścił biuro godzinę temu.)
   I can't stay here, I have to get off the city. (Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.)
 2. roar off
idiom
 1. take one's leave  
 2. get trucking    AmE język mówiony

"wyjeżdżać" — Słownik kolokacji angielskich

pull out kolokacja
 1. pull czasownik + out particle = wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę, włączać się do ruchu
  Bardzo silna kolokacja

  We pulled him out and asked what he had found.

  Podobne kolokacje:
head off kolokacja
 1. head czasownik + off particle = wyjeżdżać, odchodzić
  Bardzo silna kolokacja

  The police hope to head off problems before they happen.

  Podobne kolokacje: