"być skończonym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być skończonym" po polsku

być skończonym

idiom
 1. be history
 2. be done for , także: be donezo slang
 1. be done
  • być skończonym (np. o związku) potocznie
   This relationship is done. (Ten związek jest skończony.)
   We are done. (Koniec z nami.)
czasownik
 1. be a goner
obrazek do "finish" po polsku
czasownik
 1. finish ****
 2. complete ****
  • ukończyć, skończyć, zakończyć [przechodni]
   He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
   When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
   I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
   link synonimy: accomplish, achieve, finish
 3. end *****
  • skończyć (np. ze swoim życiem) termin literacki [przechodni]
   I want to finally end it all. (Chcę w końcu skończyć z tym wszystkim.)
   She planned to end her life. (Planowała skończyć ze swoim życiem.)
 4. louse
phrasal verb
 1. end up ***
  • skończyć (np. gdzieś)
   to find yourself in an unexpected situation or place
   I can bet he'll end up in prison. (Mogę się założyć, że on skończy w więzieniu.)
   We were heading for Paris, but we ended up in Barcelona! (Zmierzaliśmy do Paryża, ale skończyliśmy w Barcelonie!)
   He ended up working as a photographer after he tried different jobs. (On skończył jako fotograf, po tym jak spróbował różnych stanowisk.)
   link synonim: wind up
 2. wind up **
 3. sign off
 4. finish up
czasownik
 1. close , *****   [przechodni/nieprzechodni]
  We have to close the meeting, our boss is tired. (Musimy skończyć spotkanie, nasz szef jest zmęczony.)
  Can we close this conversation? I don't want to talk about it. (Czy możemy skończyć tę rozmowę? Nie chcę o tym mówić.)
 2. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 3. halt **
  • przerywać, kończyć [przechodni]
   We must do our best to slow down this process if not to halt it. (Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by spowolnić ten proces, a nawet go przerwać.)
 4. turn , *****
  • kończyć (ileś lat) [przechodni]
   She's just turned 18. (Ona właśnie skończyła 18 lat.)
   My mother's just turned 40. (Moja mama właśnie skończyła 40 lat.)
 5. terminate *
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
 2. knock off
 3. come up ****
  • kończyć (w jakimś stanie), wychodzić z sytuacji (jakimś, o osobie lub rzeczy)
   Whatever bad thing happened to her, she always came up smiling. (Cokolwiek złego by się jej nie przydarzyło, ona zawsze wychodziła z sytuacji z uśmiechem.)
 1. dismiss **
  • kończyć (lekcję, zajęcia)
   Our teacher dismissed the class early today. (Nasz nauczyciel skończył dziś zajęcia wcześniej.)
   "Class dismissed," said the teacher. ("Lekcja skończona" - powiedział nauczyciel.)
czasownik
 1. end with something *
  • kończyć czymś (np. pytaniem)
   He ended his monologue with a question. (On zakończył swój monolog pytaniem.)
   Stop ending everything you say with curses! (Przestań kończyć wszystko, co mówisz przekleństwami!)
przymiotnik
 1. complete ****
  • gotowy, skończony, ukończony
   Our project is now complete. (Nasz projekt jest już ukończony.)
   The book is complete and ready to be published. (Książka jest skończona i gotowa do publikacji.)
   Is your report complete? (Czy wasz raport jest skończony?)
   link synonim: finished
   przeciwieństwo: incomplete
  • kompletny, skończony, totalny
   It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
   He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
   Are you a complete moron? (Czy ty jesteś totalnym kretynem?)
   W tym znaczeniu "complete" zawsze występuje z rzeczownikiem.
   link synonim: total
 2. finite  
  Some scientists say that the universe is finite in size. (Niektórzy naukowcy twierdzą, że wszechświat ma skończoną wielkość.)
  This problem has got a finite number of solutions. (To zadanie ma skończoną liczbę rozwiązań.)
  przeciwieństwo: infinite
  zobacz także: limited
 3. completed
  • skończony, ukończony
   He got the magic wand - his mission was completed. (On zdobył magiczną różdżkę - jego misja została zakończona.)
   The students have just completed their history course. (Studenci właśnie ukończyli kurs historii.)
 4. finished *
 5. done for *
 6. up *****
 7. thorough , * , także: thoro potocznie
 8. consummate ,
 9. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • skończony, ukończony
   The legal case is over. (Sprawa sądowa jest skończona.)
   The meeting is over, you may get back to work. (Spotkanie jest zakończone, możecie wrócić do pracy.)
   Game over, you lost. (Gra skończona, przegrałeś.)
 10. precious **
 11. downright
 12. rank ***
  • absolutny, skończony (np. skończona głupota)
   Your rank foolishness caused this accident! (Twoja skończona głupota spowodowała ten wypadek!)
   You're a rank fool. (Jesteś skończonym durniem.)
 13. washed-up
 14. thoroughgoing
phrasal verb
 1. finish off something , finish something up
 2. close something out
 3. finish off something
 4. wind something up , wind up something **
 5. wrap something up
  • skończyć coś (np. wykonanie projektu), zakończyć coś
   I expect you to wrap this project up in a day or two. (Oczekuję, że skończysz ten projekt za dzień lub dwa.)
   We can wrap this meeting up before 3 p.m. (Możemy zakończyć to spotkanie przed 15.00.)
   I need time to wrap some things up. (Potrzebuję czasu, żeby zakończyć parę spraw.)
idiom
 1. cash one's chips in
 1. have done with something
obrazek do "be over" po polsku
phrasal verb
 1. be over ***
czasownik
 1. cease **
  • ustać, skończyć się [nieprzechodni]
   The whispering ceased when the curtain went up. (Szeptanie ustało kiedy podniosła się kurtyna.)
   This is a good thing since these irresponsible practices must cease. (To dobre działanie, ponieważ te nieodpowiedzialne praktyki muszą się skończyć.)
 2. lapse *
  • zawalić się, zaniknąć, skończyć się (np. projekt, przyjaźń)
   The project has lapsed due to insufficient funds. (Projekt zawalił się z powodu niedostatecznych środków.)
   Our friendship lapsed when she betrayed me. (Nasza przyjaźń się skończyła, kiedy ona mnie zdradziła.)
   We can't let our customs lapse. (Nie możemy pozwolić naszym zwyczajom zaniknąć.)
 1. be out of something *
czasownik
 1. result *****
phrasal verb
 1. end in something *  
  The movie ends in a song. (Film kończy się piosenką.)
  Their discussion ended in a fight. (Ich dyskusja skończyła się kłótnią.)
phrasal verb
 1. result in something ***
phrasal verb
 1. run out **
 2. fall apart , *
 3. peter out
czasownik
 1. pass , *****
  • znikać, kończyć się [nieprzechodni]
   This chance has passed. (Ta okazja zniknęła.)
   Your fame will pass one day and you'll regret rejecting my love. (Twoja sława pewnego dnia się skończy i będziesz żałowała odrzucenia mojej miłości.)
 1. run short

powered by  eTutor logo