"zakończyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakończyć coś" po polsku

czasownik
 1. complete ****
  • ukończyć, skończyć, zakończyć [przechodni]
   He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
   When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
   I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
   link synonimy: accomplish, achieve, finish
 2. end *****
  • kończyć, zakończyć (coś) [przechodni]
   We have to end this relationship. (Musimy zakończyć ten związek.)
   She ended the relationship because she didn't love him anymore. (Zakończyła związek, ponieważ już go nie kochała.)
 3. conclude ***
  • zakończyć, zamknąć (np. śledztwo) oficjalnie [przechodni]
   to bring to an end
   The police concluded the investigation. (Policja zamknęła śledztwo.)
   We won't find any evidence - I'm afraid we have to conclude this case. (Nie znajdziemy żadnego dowodu - obawiam się, że musimy zakończyć tę sprawę.)
 4. dismiss **
  • zakończyć (sprawę w sądzie) [przechodni]
   "The case is dismissed," said the judge. ("Sprawa jest zakończona" - powiedział sędzia.)
   Because of the lack of evidence, the case was dismissed. (Z powodu braku dowodów sprawa została zakończona.)
 5. culminate *
  • zakończyć (się czymś)
   The conversation culminated in an argument. (Rozmowa zakończyła się sprzeczką.)
 6. break *****
  • zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
   This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
   Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 7. finalize , także: finalise BrE
 8. finish ****
 9. louse
 10. call a halt to something
phrasal verb
 1. wind up **
 2. cap off
 3. end off
idiom
 1. bring to a conclusion
 2. put to an end
 1. put something to bed , także: put to bed

zakończyć coś

phrasal verb
 1. get something over * , get something over with
 2. close something out
 3. break something off , także: break off something *
  • zerwać coś (np. relacje), zakończyć coś (np. związek)
   They've broken off their engagement. (Oni zerwali zaręczyny.)
   Anna decided to break off her relationship with Mark. (Anna zdecydowała się zakończyć związek z Markiem.)
 4. top something off  
  She topped her speech off with words of thanks. (Ona zakończyła swoją przemowę podziękowaniami.)
 5. wind something up , wind up something **
 6. round something off  
 7. wrap something up
  • skończyć coś (np. wykonanie projektu), zakończyć coś
   I expect you to wrap this project up in a day or two. (Oczekuję, że skończysz ten projekt za dzień lub dwa.)
   We can wrap this meeting up before 3 p.m. (Możemy zakończyć to spotkanie przed 15.00.)
   I need time to wrap some things up. (Potrzebuję czasu, żeby zakończyć parę spraw.)
 8. cast something off
 9. round off
czasownik
 1. call time on something
idiom
 1. put an end to something , put something to an end , put a stop to something
 2. draw a line in the sand
 3. knock something on the head    BrE potocznie
 1. bring something to a close , bring something to a halt
czasownik
 1. close , *****   [przechodni/nieprzechodni]
  We have to close the meeting, our boss is tired. (Musimy skończyć spotkanie, nasz szef jest zmęczony.)
  Can we close this conversation? I don't want to talk about it. (Czy możemy skończyć tę rozmowę? Nie chcę o tym mówić.)
 2. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 3. halt **
  • przerywać, kończyć [przechodni]
   We must do our best to slow down this process if not to halt it. (Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by spowolnić ten proces, a nawet go przerwać.)
 4. turn , *****
  • kończyć (ileś lat) [przechodni]
   She's just turned 18. (Ona właśnie skończyła 18 lat.)
   My mother's just turned 40. (Moja mama właśnie skończyła 40 lat.)
 5. terminate *
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
 2. knock off
 3. come up ****
  • kończyć (w jakimś stanie), wychodzić z sytuacji (jakimś, o osobie lub rzeczy)
   Whatever bad thing happened to her, she always came up smiling. (Cokolwiek złego by się jej nie przydarzyło, ona zawsze wychodziła z sytuacji z uśmiechem.)
 1. dismiss **
  • kończyć (lekcję, zajęcia)
   Our teacher dismissed the class early today. (Nasz nauczyciel skończył dziś zajęcia wcześniej.)
   "Class dismissed," said the teacher. ("Lekcja skończona" - powiedział nauczyciel.)
czasownik
 1. end with something *
  • kończyć czymś (np. pytaniem)
   He ended his monologue with a question. (On zakończył swój monolog pytaniem.)
   Stop ending everything you say with curses! (Przestań kończyć wszystko, co mówisz przekleństwami!)
phrasal verb
 1. finish up
 2. get through with something
obrazek do "be over" po polsku
phrasal verb
 1. be over ***
 2. break up **
czasownik
 1. unravel
 2. come to an end
 3. draw to a close  
idiom
 1. come to a full stop , także: come to a halt
 2. come to a climax
phrasal verb
 1. result in something ***
phrasal verb
 1. run out **
 2. fall apart , *
 3. peter out
 4. flicker out
 5. run low on something
czasownik
 1. pass , *****
  • znikać, kończyć się [nieprzechodni]
   This chance has passed. (Ta okazja zniknęła.)
   Your fame will pass one day and you'll regret rejecting my love. (Twoja sława pewnego dnia się skończy i będziesz żałowała odrzucenia mojej miłości.)
 2. be at an end
 1. run short

"zakończyć coś" — Słownik kolokacji angielskich

round off kolokacja
 1. round czasownik + off particle = zakończyć coś, doprowadzić coś do końca
  Bardzo silna kolokacja

  To round off this section we must return to Singer.

  Podobne kolokacje: