PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"complete" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "complete" po angielsku

complete ****

przymiotnik
 1. pełny, kompletny, cały, całkowity
  The manager gave me a complete list of all his workers. (Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.)
  I own a complete collection of Shakespeare's works. (Posiadam kompletną kolekcję dzieł Shakespeare'a.)
  The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
  przeciwieństwo: incomplete
 2. gotowy, skończony, ukończony
  Our project is now complete. (Nasz projekt jest już ukończony.)
  The book is complete and ready to be published. (Książka jest skończona i gotowa do publikacji.)
  Is your report complete? (Czy wasz raport jest skończony?)
  link synonim: finished
  przeciwieństwo: incomplete
 3. kompletny, skończony, totalny
  It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
  He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
  Are you a complete moron? (Czy ty jesteś totalnym kretynem?)
  W tym znaczeniu "complete" zawsze występuje z rzeczownikiem.
  link synonim: total
czasownik
 1. ukończyć, skończyć, zakończyć [przechodni]
  He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
  When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
  I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
  link synonimy: accomplish, achieve, finish
 2. wypełniać, uzupełniać [przechodni]
  Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
  Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
  Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
  Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)

Powiązane zwroty — "complete"

przymiotnik
przysłówek
rzeczownik
inne
kolokacje