"ukończony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukończony" po polsku

ukończony

przymiotnik
 1. complete ****
  • gotowy, skończony, ukończony
   Our project is now complete. (Nasz projekt jest już ukończony.)
   The book is complete and ready to be published. (Książka jest skończona i gotowa do publikacji.)
   Is your report complete? (Czy wasz raport jest skończony?)
   link synonim: finished
   przeciwieństwo: incomplete
 2. finished *
 3. completed
  • skończony, ukończony
   He got the magic wand - his mission was completed. (On zdobył magiczną różdżkę - jego misja została zakończona.)
   The students have just completed their history course. (Studenci właśnie ukończyli kurs historii.)
 4. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • skończony, ukończony
   The legal case is over. (Sprawa sądowa jest skończona.)
   The meeting is over, you may get back to work. (Spotkanie jest zakończone, możecie wrócić do pracy.)
   Game over, you lost. (Gra skończona, przegrałeś.)
 5. down *****  
  Our house is down, come and see it. (Nasz dom jest ukończony, chodź i zobacz go.)
  The painting is down, I can show it to my wife. (Obraz jest ukończony, mogę pokazać go swojej żonie.)
 6. compleat
czasownik
 1. complete ****
  • ukończyć, skończyć, zakończyć [przechodni]
   He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
   When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
   I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
   link synonimy: accomplish, achieve, finish
 2. achieve ****
  • zrealizować, ukończyć (zakończyć pomyślnie robienie czegoś) [przechodni]
   The team achieved their daily plan. (Zespół zrealizował swój dzienny plan.)
   Have you achieved all your dreams? (Zrealizowałeś swoje wszystkie marzenia?)
   link synonim: complete
 3. finish ****
 1. put something to bed , także: put to bed
 1. graduate from something **
  • ukończyć coś (określoną szkołę)
   Have you graduated from any school? (Czy ukończyłeś już jakąś szkołę?)