"kończyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kończyć coś" po polsku

czasownik
 1. end *****
  • kończyć, zakończyć (coś) [przechodni]
   We have to end this relationship. (Musimy zakończyć ten związek.)
   She ended the relationship because she didn't love him anymore. (Zakończyła związek, ponieważ już go nie kochała.)
 2. close , *****   [przechodni/nieprzechodni]
  We have to close the meeting, our boss is tired. (Musimy skończyć spotkanie, nasz szef jest zmęczony.)
  Can we close this conversation? I don't want to talk about it. (Czy możemy skończyć tę rozmowę? Nie chcę o tym mówić.)
 3. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 4. halt **
  • przerywać, kończyć [przechodni]
   We must do our best to slow down this process if not to halt it. (Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by spowolnić ten proces, a nawet go przerwać.)
 5. turn , *****
  • kończyć (ileś lat) [przechodni]
   She's just turned 18. (Ona właśnie skończyła 18 lat.)
   My mother's just turned 40. (Moja mama właśnie skończyła 40 lat.)
 6. terminate *
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
 2. knock off
 3. come up ****
  • kończyć (w jakimś stanie), wychodzić z sytuacji (jakimś, o osobie lub rzeczy)
   Whatever bad thing happened to her, she always came up smiling. (Cokolwiek złego by się jej nie przydarzyło, ona zawsze wychodziła z sytuacji z uśmiechem.)
 1. dismiss **
  • kończyć (lekcję, zajęcia)
   Our teacher dismissed the class early today. (Nasz nauczyciel skończył dziś zajęcia wcześniej.)
   "Class dismissed," said the teacher. ("Lekcja skończona" - powiedział nauczyciel.)
idiom
 1. put to an end
czasownik
 1. end with something *
  • kończyć czymś (np. pytaniem)
   He ended his monologue with a question. (On zakończył swój monolog pytaniem.)
   Stop ending everything you say with curses! (Przestań kończyć wszystko, co mówisz przekleństwami!)

kończyć coś

phrasal verb
 1. finish up
 2. get through with something
czasownik
 1. call time on something
 1. have done with something
czasownik
 1. complete ****
  • ukończyć, skończyć, zakończyć [przechodni]
   He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
   When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
   I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
   link synonimy: accomplish, achieve, finish
 2. louse
phrasal verb
 1. end up ***
  • skończyć (np. gdzieś)
   to find yourself in an unexpected situation or place
   I can bet he'll end up in prison. (Mogę się założyć, że on skończy w więzieniu.)
   We were heading for Paris, but we ended up in Barcelona! (Zmierzaliśmy do Paryża, ale skończyliśmy w Barcelonie!)
   He ended up working as a photographer after he tried different jobs. (On skończył jako fotograf, po tym jak spróbował różnych stanowisk.)
   link synonim: wind up
 2. sign off
phrasal verb
 1. wind up **
 2. cap off
 3. end off
czasownik
 1. conclude ***
  • zakończyć, zamknąć (np. śledztwo) oficjalnie [przechodni]
   to bring to an end
   The police concluded the investigation. (Policja zamknęła śledztwo.)
   We won't find any evidence - I'm afraid we have to conclude this case. (Nie znajdziemy żadnego dowodu - obawiam się, że musimy zakończyć tę sprawę.)
 2. dismiss **
  • zakończyć (sprawę w sądzie) [przechodni]
   "The case is dismissed," said the judge. ("Sprawa jest zakończona" - powiedział sędzia.)
   Because of the lack of evidence, the case was dismissed. (Z powodu braku dowodów sprawa została zakończona.)
 3. culminate *
  • zakończyć (się czymś)
   The conversation culminated in an argument. (Rozmowa zakończyła się sprzeczką.)
 4. break *****
  • zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
   This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
   Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 5. finalize , także: finalise BrE
 6. call a halt to something
phrasal verb
 1. get something over * , get something over with
 2. break something off , także: break off something *
 3. top something off  
  She topped her speech off with words of thanks. (Ona zakończyła swoją przemowę podziękowaniami.)
 4. wind something up , wind up something **
 5. round something off  
 6. cast something off
 7. round off
phrasal verb
 1. finish off something , finish something up
 2. close something out
 3. finish off something
 4. wrap something up
  • skończyć coś (np. wykonanie projektu), zakończyć coś
   I expect you to wrap this project up in a day or two. (Oczekuję, że skończysz ten projekt za dzień lub dwa.)
   We can wrap this meeting up before 3 p.m. (Możemy zakończyć to spotkanie przed 15.00.)
   I need time to wrap some things up. (Potrzebuję czasu, żeby zakończyć parę spraw.)
czasownik
 1. end *****   [nieprzechodni]
  How does the story end? (Jak kończy się historia?)
  Your life will end some day. (Twoje życie kiedyś się skończy.)
  link synonim: finish
  przeciwieństwo: start
 2. finish ****   [nieprzechodni]
  The meeting finished an hour earlier than they expected. (Spotkanie skończyło się godzinę wcześniej niż się spodziewali.)
  Holidays will finish in two weeks' time. (Wakacje skończą się za dwa tygodnie.)
  link synonim: end
 3. close , *****   [nieprzechodni]
  The festival will close on Sunday. (Festiwal skończy się w niedzielę.)
  When will this nightmare close? (Kiedy ten koszmar się skończy?)
 4. terminate *
 5. pass , *****
  • znikać, kończyć się [nieprzechodni]
   This chance has passed. (Ta okazja zniknęła.)
   Your fame will pass one day and you'll regret rejecting my love. (Twoja sława pewnego dnia się skończy i będziesz żałowała odrzucenia mojej miłości.)
phrasal verb
 1. run out **
 2. fall apart , *
 3. peter out
 1. run short
obrazek do "be over" po polsku
phrasal verb
 1. be over ***
 2. go out ****
czasownik
 1. cease **
  • ustać, skończyć się [nieprzechodni]
   The whispering ceased when the curtain went up. (Szeptanie ustało kiedy podniosła się kurtyna.)
   This is a good thing since these irresponsible practices must cease. (To dobre działanie, ponieważ te nieodpowiedzialne praktyki muszą się skończyć.)
 2. lapse *
  • zawalić się, zaniknąć, skończyć się (np. projekt, przyjaźń)
   The project has lapsed due to insufficient funds. (Projekt zawalił się z powodu niedostatecznych środków.)
   Our friendship lapsed when she betrayed me. (Nasza przyjaźń się skończyła, kiedy ona mnie zdradziła.)
   We can't let our customs lapse. (Nie możemy pozwolić naszym zwyczajom zaniknąć.)
czasownik
 1. result *****
phrasal verb
 1. end in something *  
  The movie ends in a song. (Film kończy się piosenką.)
  Their discussion ended in a fight. (Ich dyskusja skończyła się kłótnią.)
phrasal verb
 1. result in something ***
phrasal verb
 1. break up **
czasownik
 1. unravel

"kończyć coś" — Słownik kolokacji angielskich

finish up kolokacja
 1. finish czasownik + up particle = kończyć coś (podróż)
  Bardzo silna kolokacja

  Have the men finish up then report to me by four.

  Podobne kolokacje: