"nie mieć czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie mieć czegoś" po polsku

czasownik
 1. lack ****
  • nie mieć (czegoś), cierpieć na brak, brakować komuś czegoś [przechodni]
   He lacks some basic knowledge about the history. (On nie ma podstawowej wiedzy na temat historii.)
   Kate lacks confidence. She's very shy. (Kate nie ma pewności siebie. Ona jest bardzo nieśmiała.)
   He doesn't lack enthusiasm. (Nie brakuje mu entuzjazmu.)
 2. be hard up

nie mieć czegoś

 1. be out of something *
czasownik
 1. be hard up for something  
 2. be hurting for something
 3. go short of something    BrE
 4. be wanting in something
 1. be fresh out of something
obrazek do "have" po polsku
czasownik
 1. have *****
  • mieć, posiadać [przechodni]
   I have two brothers and a sister. (Mam dwóch braci i siostrę.)
   Have you got a camera? (Czy masz aparat fotograficzny?)
   That's all I've got to say. (To wszystko, co mam do powiedzenia.)
   Do you have any money? (Czy masz jakieś pieniądze?)
   I have two boats. (Posiadam dwie łodzie.)
   My parents have a big house. (Moi rodzice mają duży dom.)
   Do you have money? (Masz przy sobie pieniądze?)
   I don't have any money. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
  • mieć (np. jakąś cechę, właściwość) [przechodni]
   She has long, dark hair. (Ona ma długie, ciemne włosy.)
   My wife doesn't have patience. (Moja żona nie ma cierpliwości.)
   Do you have something to say? (Masz coś do powiedzenia?)
   I just wanted you to have something to remember us by. (Chciałem, byś miała coś, co będzie ci o nas przypominać.)
  • otrzymywać, mieć [przechodni]
  • mieć (czas) [przechodni]
   Keep talking, I have time. (Mów dalej, mam czas.)
   I don't have time for your jokes. (Nie mam czasu na twoje żarty.)
  • mieć (coś w określonej pozycji, w określonym stanie) [przechodni]
  • mieć (pracę, obowiązki) [przechodni]
   I have too many responsibilities. (Mam za dużo obowiązków.)
  • mieć (gości) [przechodni]
   I can't go out tonight, I have guests. (Nie mogę dziś wyjść, mam gości.)
  • mieć (szansę, okazję) [przechodni]
   Do you think I have a chance with her? (Czy myślisz, że mam u niej szansę?)
  • mieć, miewać (np. ból głowy) [przechodni]
   I have a headache. (Mam ból głowy.)
   I have stomachaches. (Miewam bóle brzucha.)
 2. own , *****
  • posiadać, mieć, mieć na własność [przechodni]
   I own ten pairs of shoes. (Posiadam dziesięć par butów.)
   Do you own a car? (Czy posiadasz samochód?)
   They own this land. (Oni mają tę ziemię na własność.)
   I own a big house. (Jestem właścicielem dużego domu.)
   Who owns this building? (Kto jest właścicielem tego budynku?)
   My father owns a big company. (Mój ojciec posiada dużą firmę.)
   link synonim: possess
 3. possess **
  • posiadać, mieć [przechodni]
   Nothing I possess makes me happy. (Nic, co posiadam, nie czyni mnie szczęśliwym.)
   He wants to possess power, more than anything else. (On chce mieć władzę, bardziej niż cokolwiek innego.)
   I don't possess any valuables. (Nie posiadam żadnych kosztowności.)
   I possess two cars and a motorcycle. (Ja posiadam dwa samochody i motocykl.)
   Do you possess a phone? (Czy wy posiadacie telefon?)
   link synonim: own
 4. sport *****
  • nosić, okazywać, prezentować, mieć (na sobie, coś charakterystycznego, wyróżniającego się)
   He sported a black eye. (On miał podbite oko.)
   She sported a pair of beautiful earrings. (Ona nosiła parę pięknych kolczyków.)
 5. hold , *****
  • mieć (np. rekord) [przechodni]
   Their current goal is to hold a record in the Guinness Book. (Ich obecnym celem jest mieć rekord zapisany w Księdze Guinnessa.)
   She held a record for a long distance running. (Ona miała rekord w bieganiu długo dystansowym.)
  • mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [przechodni]
   He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
   A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
  • mieć, zawierać (np. określoną liczbę miejsc) [przechodni]
   This car holds 3 seats in the back. (Ten samochód ma trzy siedzenia z tyłu.)
   The conference room holds 500 people. (Sala konferencyjna ma miejsce na 500 osób.)
  • mieć (określoną cechę) oficjalnie [przechodni]
   He held strong despite his pain. (On był silny pomimo bólu.)
 6. nourish
 7. partake oficjalnie , partake of something
 8. get *****
  • mieć, doświadczać (np. dużo czasu, za mało ćwiczeń fizycznych) [przechodni]
   He gets plenty of time when he leaves work earlier. (On ma dużo czasu, gdy wychodzi z pracy wcześniej.)
 9. do *****
 10. have got BrE
 11. keep *****
phrasal verb
 1. hold out something *
  • mieć (nadzieję)
   They hold out hope of finding their son. (Oni mają nadzieję na odnalezienie ich syna.)
   You should hold out hope of her coming home. (Powinniście mieć nadzieję, że ona powróci do domu.)
idiom
 1. make it *****
czasownik
 1. have *****

Powiązane zwroty — "nie mieć czegoś"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom
rzeczownik
mienie = property +1 znaczenie
wrażenie (mieć) = sensation
inne