ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"posiadać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "posiadać coś" po polsku

obrazek do "have" po polsku
czasownik
 1. have *****
  • mieć, posiadać [przechodni]
   I have two brothers and a sister. (Mam dwóch braci i siostrę.)
   Have you got a camera? (Czy masz aparat fotograficzny?)
   That's all I've got to say. (To wszystko, co mam do powiedzenia.)
   Do you have any money? (Czy masz jakieś pieniądze?)
   I have two boats. (Posiadam dwie łodzie.)
   My parents have a big house. (Moi rodzice mają duży dom.)
   Do you have money? (Masz przy sobie pieniądze?)
   I don't have any money. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
 2. own , *****
  • posiadać, mieć, mieć na własność [przechodni]
   I own ten pairs of shoes. (Posiadam dziesięć par butów.)
   Do you own a car? (Czy posiadasz samochód?)
   They own this land. (Oni mają tę ziemię na własność.)
   I own a big house. (Jestem właścicielem dużego domu.)
   Who owns this building? (Kto jest właścicielem tego budynku?)
   My father owns a big company. (Mój ojciec posiada dużą firmę.)
   link synonim: possess
 3. possess **
  • posiadać, mieć [przechodni]
   Nothing I possess makes me happy. (Nic, co posiadam, nie czyni mnie szczęśliwym.)
   He wants to possess power, more than anything else. (On chce mieć władzę, bardziej niż cokolwiek innego.)
   I don't possess any valuables. (Nie posiadam żadnych kosztowności.)
   I possess two cars and a motorcycle. (Ja posiadam dwa samochody i motocykl.)
   Do you possess a phone? (Czy wy posiadacie telefon?)
   link synonim: own
 4. acquire ***
  • uzyskiwać, nabywać, zdobywać, posiadać, wchodzić w posiadanie [przechodni]
   My job is to examine some of the larger items we acquire. (Moja praca polega na badaniu części większych przedmiotów, w posiadanie których wchodzimy.)
   We acquired a rare diamond with a 6cm diameter. (Weszliśmy w posiadanie rzadkiego brylantu o średnicy 6cm.)
   Did you acquire the data and the password? (Czy uzyskałeś dane i hasło?)
 5. hold , *****
  • posiadać (np. tytuł) [przechodni]
   Jane holds the degree of Master of Laws. (Jane posiada tytuł magistra prawa.)
   He holds the title of champion in Virginia. (On posiada tytuł mistrza w Wirginii.)
  • posiadać [przechodni]
   Our employees are required to hold a driving license. (Nasi pracownicy powinni posiadać prawo jazdy.)
   He holds a permission to reside in Poland. (On posiada pozwolenie, żeby mieszkać w Polsce.)
 6. partake oficjalnie , partake of something
 7. have got British English
 8. take *****
phrasal verb
 1. sit down ***
 2. sit up **
czasownik
 1. perch **
 2. settle ***
  • siadać (np. ptak) [nieprzechodni]
   A little sparrow settled on my balcony. (Mały wróbel usiadł na moim balkonie.)
   A stork settled on its nest. (Bocian usiadł na swoim gnieździe.)

powered by  eTutor logo