PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"zdobywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdobywać" po polsku

zdobywać

czasownik
 1. score ****
  • zdobywać (np. punkt) [przechodni/nieprzechodni]
   She scored 9 points out of 10. (Ona zdobyła 9 punktów z 10.)
   We scored 22 points in the set and we lost. (Zdobyliśmy 22 punkty w secie i przegraliśmy.)
   Thomson throws the ball and scores! (Thomson rzuca piłkę i zdobywa punkt!)
   W sportowych relacjach na żywo stosuje się czas Present Simple.
 2. gain ****
  • osiągać, zdobywać [przechodni]
   A teacher must gain the trust of both his students and their parents. (Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.)
   I gained the necessary passwords. (Zdobyłem niezbędne hasła.)
   If you don't gain 500 points, you won't be able to get to the next level. (Jeżeli nie zdobędziesz 500 punktów, nie będziesz w stanie przejść do następnego poziomu.)
 3. capture ***
  • zdobywać, przejmować, przechwycić (np. miasto) [przechodni]
   The town was captured by rebels. (Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów.)
   The pirates captured two ships. (Piraci przechwycili dwa statki.)
   After the battle, the army captured the castle. (Po bitwie armia zdobyła zamek.)
   He captured all of the confidential data. (On przechwycił wszystkie poufne dane.)
   We have to capture our spoils. (Musimy przechwycić nasze łupy.)
   link synonim: seize
 4. achieve ****
  • osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces) [przechodni]
   He achieved so much due to his trainings. (Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom.)
   You won't achieve your goal without hard work. (Nie osiągniesz swojego celu bez ciężkiej pracy.)
   link synonimy: reach, accomplish
 5. acquire ***
  • nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności) [przechodni]
   It is said that children acquire foreign languages easily. (Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.)
   I have always acquired mathematical knowledge very quickly. (Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.)
   They are never born out of an attempt to acquire new competences. (Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.)
  • uzyskiwać, nabywać, zdobywać, posiadać, wchodzić w posiadanie [przechodni]
   My job is to examine some of the larger items we acquire. (Moja praca polega na badaniu części większych przedmiotów, w posiadanie których wchodzimy.)
   We acquired a rare diamond with a 6cm diameter. (Weszliśmy w posiadanie rzadkiego brylantu o średnicy 6cm.)
   Did you acquire the data and the password? (Czy uzyskałeś dane i hasło?)
 6. reach *****
  • osiągać, zdobywać (coś co wymagało wysiłku np. cel, sukces) [przechodni]
   I finally reached success. (W końcu osiągnęłam sukces.)
   link synonim: achieve
 7. poll ***
  • zbierać, zdobywać (głosy)
   We polled a lot of votes. (Zebraliśmy dużo głosów.)
   I would like to poll at least one thousand votes. (Chciałbym zdobyć przynajmniej tysiąc głosów.)
 8. attain *
 9. tap *** , tap into
  • zdobywać (np. nowy rynek)
   After tapping into a new market, our shares will skyrocket. (Po zdobyciu nowego rynku, nasze akcje gwałtownie wzrosną.)
 10. bag ****
 11. muster *
 12. glean
  • gromadzić, zbierać, zdobywać (np. informacje)
   I am not able to glean any useful information from the producer's site. (Nie jestem w stanie zdobyć żadnej użytecznej informacji ze strony producenta.)
 13. make *****
  • zdobywać (punkty) [przechodni]
   I made ten points for my team. (Zdobyłem dziesięć punktów dla mojej drużyny.)
   Our team didn't make any points and I was blamed for it. (Nasza drużyna nie zdobyła ani jednego punktu i wina została zrzucona na mnie.)
 14. procure
 15. get *****   [przechodni]
  I don't care how you do it, get those pictures for me! (Nie obchodzi mnie, jak to robisz, zdobądź dla mnie te zdjęcia!)
phrasal verb
 1. take something over * , także: take over something ***
  • zdobywać, przejmować, zawładnąć
   My girlfriend wanted to take over my life, so I broke up with her. (Moja dziewczyna chciała zawładnąć moim życiem, więc z nią zerwałem.)
   The criminals attacked and took over the town. (Przestępcy zaatakowali i zdobyli miasto.)
   This party took over the government. (Ta partia zawładnęła rządem.)
 2. notch up , notch *
phrasal verb
 1. come by something *
  • zdobywać coś (co jest trudne do zdobycia)
   He came by his lost respect. (On zdobył zatracony szacunek.)
 2. carry something off , także: carry off something
czasownik
 1. win *****
 2. pot ***
 3. earn ***
 4. claim *****
  • zdobyć (np. tytuł, nagrodę) [przechodni]
   He claimed the championship second time in a row. (Zdobył mistrzostwo drugi raz z rzędu.)
   She claimed a grand prix award. (Ona zdobyła nagrodę grand prix.)
phrasal verb
 1. drum up
 1. take out a position
czasownik
 1. land *****
  • zdobyć coś (w niespodziewany i/lub bezproblemowy sposób) [przechodni]
   This year, apart from increased salary, we also landed new computers. (W tym roku, poza zwiększonymi wypłatami, dostaliśmy również nowe komputery.)
   I landed a spacious apartment in the centre. (Zdobyłam przestronne mieszkanie w centrum.)
phrasal verb
 1. latch onto something  
 2. clock up something
 3. snatch something up
 1. get something all sewn up , get something sewn up , have something all sewn up , have something sewn up
idiom
 1. get one's hands on something , lay one's hands on something , put one's hands on something
 2. make prize of something