"osiągnąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osiągnąć coś" po polsku

czasownik
 1. do *****
 2. gain ****
  • osiągać, zdobywać [przechodni]
   A teacher must gain the trust of both his students and their parents. (Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.)
   I gained the necessary passwords. (Zdobyłem niezbędne hasła.)
   If you don't gain 500 points, you won't be able to get to the next level. (Jeżeli nie zdobędziesz 500 punktów, nie będziesz w stanie przejść do następnego poziomu.)
 3. reach *****
  • osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap) [przechodni]
   I've never been able to reach this level before. (Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.)
 4. achieve ****
  • osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces) [przechodni]
   He achieved so much due to his trainings. (Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom.)
   You won't achieve your goal without hard work. (Nie osiągniesz swojego celu bez ciężkiej pracy.)
   link synonimy: reach, accomplish
 5. acquire ***
  • nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności) [przechodni]
   It is said that children acquire foreign languages easily. (Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.)
   I have always acquired mathematical knowledge very quickly. (Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.)
   They are never born out of an attempt to acquire new competences. (Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.)
 6. accomplish ***   [przechodni]
  Everybody around here thinks I'm too small to accomplish anything. (Tutaj wszyscy uważają, że jestem za mały, żeby coś osiągnąć.)
  You can accomplish anything with a friend by your side. (Możesz osiągnąć wszystko z przyjacielem u boku.)
  link synonim: achieve
 7. hit *****
  • osiągać (np. pozycję, miejsce, liczbę) [przechodni]
   She's hit the highest level in that game. (Ona osiągnęła najwyższy poziom w tamtej grze.)
   Yes, I've hit the 50th level! (Tak, osiągnąłem 50. poziom!)
 8. realize ***** , realise British English
  • uzyskiwać (dochód), osiągać (zysk) oficjalnie [przechodni]
   He realized a lot of money working at the company. (On uzyskał dużo pieniędzy pracując w firmie.)
   How much profit have you realized during the last year? (Jaki osiągnąłeś zysk w zeszłym roku?)
 9. approach , *****
  • zbliżać się (do jakiegoś poziomu), osiągać (jakąś wartość) [przechodni/nieprzechodni]
   Our income approaches our original goal. (Nasz dochód zbliża się do naszego pierwotnego celu.)
   These paintings can approach a price of million dollars. (Te obrazy mogą osiągnąć cenę miliona dolarów.)
 10. make *****   [przechodni]
  He made a lot of success and moved to the Canary Islands. (On osiągnął duży sukces i przeprowadził się na Wyspy Kanaryjskie.)
  I've made my success. I can retire now. (Osiągnęłam sukces. Teraz mogę przejść na emeryturę.)
 11. attain *
 12. sprout *
  • zmieniać się (w mężczyznę, kobietę), osiągać (dojrzałość)
   He's sprouted from a boy into a man. (On zmienił się z chłopca w mężczyznę.)
 13. stand *****
  • osiągać (np. jakiś poziom) [nieprzechodni]
   The water in the river stood the emergency level. (Woda w rzece osiągnęła awaryjny poziom.)
   This company's net income in 2002 stood at 4 billion euros. (Dochód netto tej firmy w 2002 roku osiągnął 4 miliardy euro.)
 14. touch ****
  • osiągać (np. jakiś poziom) British English [przechodni]
   He touched the highest level. (On osiągnął najwyższy poziom.)
   I want to touch a masterly level. (Chcę osiągnąć mistrzowski poziom.)
 15. get *****   [przechodni]
  He got a high score. (On osiągnął wysoki wynik.)
  She can get whatever she wants. (Ona może osiągnąć wszystko, co chce.)
 16. run *****
phrasal verb
 1. come up ****
  • podchodzić (w górę), osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy)
   The water in the basement is coming up, we have to do something! (Woda w piwnicy podchodzi w górę, musimy coś zrobić!)
   During the flood in '97, the water came up to the ceiling of our house. (Podczas powodzi w roku '97, woda podeszła pod sufit w naszym domu.)
 2. chalk up
phrasal verb
 1. succeed in something ** , succeed in doing something
 2. run to something **
 3. bring something off , także: bring off something
 4. pull something off , także: pull off something *
czasownik
 1. miss *****
  • nie sprostać (np. zadaniu), nie osiągać (np. celu, założonych wyników) [przechodni]
   The company missed its goal. (Firma nie osiągnęła swojego celu.)
   I'm sure I will miss this challenge. (Jestem pewny, że nie sprostam temu wyzwaniu.)

powered by  eTutor logo