Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"zdobyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdobyć coś" po polsku

czasownik
 1. win *****
 2. pot ***
 3. earn ***
 4. muster *
 5. claim *****
  • zdobyć (np. tytuł, nagrodę) [przechodni]
   He claimed the championship second time in a row. (Zdobył mistrzostwo drugi raz z rzędu.)
   She claimed a grand prix award. (Ona zdobyła nagrodę grand prix.)
phrasal verb
 1. drum up
 1. take out a position

zdobyć coś

czasownik
 1. land *****
  • zdobyć coś (w niespodziewany i/lub bezproblemowy sposób) [przechodni]
   This year, apart from increased salary, we also landed new computers. (W tym roku, poza zwiększonymi wypłatami, dostaliśmy również nowe komputery.)
   I landed a spacious apartment in the centre. (Zdobyłam przestronne mieszkanie w centrum.)
phrasal verb
 1. latch onto something  
 2. carry something off , także: carry off something
 3. clock up something
 4. snatch something up
idiom
 1. get one's hands on something , lay one's hands on something , put one's hands on something
 2. make prize of something
 1. get something all sewn up , get something sewn up , have something all sewn up , have something sewn up
czasownik
 1. score ****
  • zdobywać (np. punkt) [przechodni/nieprzechodni]
   She scored 9 points out of 10. (Ona zdobyła 9 punktów z 10.)
   We scored 22 points in the set and we lost. (Zdobyliśmy 22 punkty w secie i przegraliśmy.)
   Thomson throws the ball and scores! (Thomson rzuca piłkę i zdobywa punkt!)
   W sportowych relacjach na żywo stosuje się czas Present Simple.
 2. gain ****
  • osiągać, zdobywać [przechodni]
   A teacher must gain the trust of both his students and their parents. (Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.)
   I gained the necessary passwords. (Zdobyłem niezbędne hasła.)
   If you don't gain 500 points, you won't be able to get to the next level. (Jeżeli nie zdobędziesz 500 punktów, nie będziesz w stanie przejść do następnego poziomu.)
 3. capture ***
  • zdobywać, przejmować, przechwycić (np. miasto) [przechodni]
   The town was captured by rebels. (Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów.)
   The pirates captured two ships. (Piraci przechwycili dwa statki.)
   After the battle, the army captured the castle. (Po bitwie armia zdobyła zamek.)
   He captured all of the confidential data. (On przechwycił wszystkie poufne dane.)
   We have to capture our spoils. (Musimy przechwycić nasze łupy.)
   link synonim: seize
 4. achieve ****
  • osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces) [przechodni]
   He achieved so much due to his trainings. (Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom.)
   You won't achieve your goal without hard work. (Nie osiągniesz swojego celu bez ciężkiej pracy.)
   link synonimy: reach, accomplish
 5. acquire ***
  • nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności) [przechodni]
   It is said that children acquire foreign languages easily. (Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.)
   I have always acquired mathematical knowledge very quickly. (Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.)
   They are never born out of an attempt to acquire new competences. (Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.)
 6. reach *****
 7. poll ***
  • zbierać, zdobywać (głosy)
   We polled a lot of votes. (Zebraliśmy dużo głosów.)
   I would like to poll at least one thousand votes. (Chciałbym zdobyć przynajmniej tysiąc głosów.)
 8. attain *
 9. bag ****
 10. tap *** , tap into
 11. glean
  • gromadzić, zbierać, zdobywać (np. informacje)
   I am not able to glean any useful information from the producer's site. (Nie jestem w stanie zdobyć żadnej użytecznej informacji ze strony producenta.)
 12. make *****
  • zdobywać (punkty) [przechodni]
   I made ten points for my team. (Zdobyłem dziesięć punktów dla mojej drużyny.)
   Our team didn't make any points and I was blamed for it. (Nasza drużyna nie zdobyła ani jednego punktu i wina została zrzucona na mnie.)
 13. procure
 14. get *****   [przechodni]
  I don't care how you do it, get those pictures for me! (Nie obchodzi mnie, jak to robisz, zdobądź dla mnie te zdjęcia!)
phrasal verb
 1. take something over * , także: take over something ***
  • zdobywać, przejmować, zawładnąć
   My girlfriend wanted to take over my life, so I broke up with her. (Moja dziewczyna chciała zawładnąć moim życiem, więc z nią zerwałem.)
   The criminals attacked and took over the town. (Przestępcy zaatakowali i zdobyli miasto.)
   This party took over the government. (Ta partia zawładnęła rządem.)
 2. notch up , notch *
phrasal verb
 1. come by something *
  • zdobywać coś (co jest trudne do zdobycia)
   He came by his lost respect. (On zdobył zatracony szacunek.)
rzeczownik
 1. acquisition **
  • zdobycie, nabywanie (np. wiedzy, umiejętności) [niepoliczalny]
   Language acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding. (Nabywanie języka to podstawa logicznego myślenia i rozumowania kontekstualnego.)
 2. conquest *
 3. achievement ***
  • osiągnięcie (jakiegoś celu), zdobycie (sławy), realizacja (planu) [niepoliczalny]
   The achievement of fame does not bring happiness. (Zdobycie sławy nie przynosi szczęścia.)
   She thought her parents would be proud of her achievements. (Ona myślała, że jej rodzice będą dumni z jej osiągnięć.)
 4. capture ***
  • zdobycie (np. oblężonego miasta) [niepoliczalny]
   The capture happened after a long siege. (Do zdobycia miasta doszło po długim oblężeniu.)
   The capture of the city took us three days. (Zdobycie miasta zajęło nam trzy dni.)
   link synonim: seizure
 5. attainment
  • zdobycie, osiągnięcie (np. określonego poziomu, umiejętności) oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
   We will sacrifice ourselves for the attainment of these goals. (Poświęcimy siebie dla osiągnięcia tych celów.)
   The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority. (Realizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.)
 6. acquirement
 7. potting
 8. procuration

powered by  eTutor logo