"osiągnięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osiągnięcie" po polsku

osiągnięcie

rzeczownik
 1. advance ***
  • osiągnięcie, rozwój, postęp, posuwanie się naprzód [policzalny lub niepoliczalny]
   It was a significant technological advance. (To był znaczący postęp technologiczny.)
   I think that's an advance, actually. (Myślę, że to tak właściwie jest postęp.)
   His teachers are very satisfied with his advance. (Jego nauczyciele są bardzo zadowoleni z jego postępu.)
   The advance of medicine is a good thing. (Rozwój medycyny jest dobrą rzeczą.)
   link synonimy: progress, advancement
 2. achievement ***
  • osiągnięcie [policzalny]
   important success in someone's career
   Her biggest achievement so far is graduating from Oxford University. (Jej największym osiągnięciem do tej pory jest ukończenie studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim.)
   My list of achievements is very long. (Moja lista osiągnięć jest bardzo długa.)
  • dokonanie, osiągnięcie [policzalny]
   Getting the job in the court is an achievement. (Zdobycie pracy w sądzie jest osiągnięciem.)
   Winning that tournament is an impressive achievement. (Wygranie tego turnieju to imponujące dokonanie.)
  • osiągnięcie (jakiegoś celu), zdobycie (sławy), realizacja (planu) [niepoliczalny]
   The achievement of fame does not bring happiness. (Zdobycie sławy nie przynosi szczęścia.)
   She thought her parents would be proud of her achievements. (Ona myślała, że jej rodzice będą dumni z jej osiągnięć.)
 3. accomplishment **
  • dokonanie, osiągnięcie [policzalny]
   something that has been done successfully
   Defeating him would be no great accomplishment. (Pokonanie go nie byłoby wielkim dokonaniem.)
 4. feat *
  • wyczyn, dokonanie, osiągnięcie
   If a technological feat is possible, man will do it. (Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona.)
   Being a world champion is no easy feat. (Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.)
 5. attainment
  • zdobycie, osiągnięcie (np. określonego poziomu, umiejętności) oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
   We will sacrifice ourselves for the attainment of these goals. (Poświęcimy siebie dla osiągnięcia tych celów.)
   The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority. (Realizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.)
 6. fruition
 7. reattaining
 8. attaining
  • osiąganie, osiągnięcie
 9. realizing oficjalnie , realising British English
 10. sprouting
czasownik
 1. do *****
 2. gain ****
  • osiągać, zdobywać [przechodni]
   A teacher must gain the trust of both his students and their parents. (Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.)
   I gained the necessary passwords. (Zdobyłem niezbędne hasła.)
   If you don't gain 500 points, you won't be able to get to the next level. (Jeżeli nie zdobędziesz 500 punktów, nie będziesz w stanie przejść do następnego poziomu.)
 3. reach *****
  • osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap) [przechodni]
   I've never been able to reach this level before. (Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.)
 4. achieve ****
  • osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces) [przechodni]
   He achieved so much due to his trainings. (Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom.)
   You won't achieve your goal without hard work. (Nie osiągniesz swojego celu bez ciężkiej pracy.)
   link synonimy: reach, accomplish
 5. acquire ***
  • nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności) [przechodni]
   It is said that children acquire foreign languages easily. (Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.)
   I have always acquired mathematical knowledge very quickly. (Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.)
   They are never born out of an attempt to acquire new competences. (Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.)
 6. accomplish ***   [przechodni]
  Everybody around here thinks I'm too small to accomplish anything. (Tutaj wszyscy uważają, że jestem za mały, żeby coś osiągnąć.)
  You can accomplish anything with a friend by your side. (Możesz osiągnąć wszystko z przyjacielem u boku.)
  link synonim: achieve
 7. hit *****
  • osiągać (np. pozycję, miejsce, liczbę) [przechodni]
   She's hit the highest level in that game. (Ona osiągnęła najwyższy poziom w tamtej grze.)
   Yes, I've hit the 50th level! (Tak, osiągnąłem 50. poziom!)
 8. realize ***** , realise British English
  • uzyskiwać (dochód), osiągać (zysk) oficjalnie [przechodni]
   He realized a lot of money working at the company. (On uzyskał dużo pieniędzy pracując w firmie.)
   How much profit have you realized during the last year? (Jaki osiągnąłeś zysk w zeszłym roku?)
 9. approach , *****
  • zbliżać się (do jakiegoś poziomu), osiągać (jakąś wartość) [przechodni/nieprzechodni]
   Our income approaches our original goal. (Nasz dochód zbliża się do naszego pierwotnego celu.)
   These paintings can approach a price of million dollars. (Te obrazy mogą osiągnąć cenę miliona dolarów.)
 10. make *****   [przechodni]
  He made a lot of success and moved to the Canary Islands. (On osiągnął duży sukces i przeprowadził się na Wyspy Kanaryjskie.)
  I've made my success. I can retire now. (Osiągnęłam sukces. Teraz mogę przejść na emeryturę.)
 11. attain *
 12. sprout *
  • zmieniać się (w mężczyznę, kobietę), osiągać (dojrzałość)
   He's sprouted from a boy into a man. (On zmienił się z chłopca w mężczyznę.)
 13. stand *****
  • osiągać (np. jakiś poziom) [nieprzechodni]
   The water in the river stood the emergency level. (Woda w rzece osiągnęła awaryjny poziom.)
   This company's net income in 2002 stood at 4 billion euros. (Dochód netto tej firmy w 2002 roku osiągnął 4 miliardy euro.)
 14. touch ****
  • osiągać (np. jakiś poziom) British English [przechodni]
   He touched the highest level. (On osiągnął najwyższy poziom.)
   I want to touch a masterly level. (Chcę osiągnąć mistrzowski poziom.)
 15. get *****   [przechodni]
  He got a high score. (On osiągnął wysoki wynik.)
  She can get whatever she wants. (Ona może osiągnąć wszystko, co chce.)
 16. run *****
phrasal verb
 1. come up ****
  • podchodzić (w górę), osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy)
   The water in the basement is coming up, we have to do something! (Woda w piwnicy podchodzi w górę, musimy coś zrobić!)
   During the flood in '97, the water came up to the ceiling of our house. (Podczas powodzi w roku '97, woda podeszła pod sufit w naszym domu.)
 2. chalk up
phrasal verb
 1. succeed in something ** , succeed in doing something
 2. run to something **
 3. bring something off , także: bring off something
 4. pull something off , także: pull off something *
czasownik
 1. miss *****
  • nie sprostać (np. zadaniu), nie osiągać (np. celu, założonych wyników) [przechodni]
   The company missed its goal. (Firma nie osiągnęła swojego celu.)
   I'm sure I will miss this challenge. (Jestem pewny, że nie sprostam temu wyzwaniu.)

Powiązane zwroty — "osiągnięcie"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
czasownik
idiom
inne
inne

powered by  eTutor logo