"gromadzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gromadzić" po polsku

gromadzić

czasownik
 1. house *****
  • mieścić, gromadzić [przechodni]
   This conference hall can house up to 200 people. (Ta sala konferencyjna może pomieścić do 200 ludzi.)
   We can't house so many people. Some of you will have to leave. (Nie możemy pomieścić tylu ludzi. Niektórzy z państwa będą musieli wyjść.)
 2. troop ****
  • gromadzić (się), ustawiać (się szeregami)
   The students trooped in front of the school. (Uczniowie zgromadzili się przed szkołą.)
   All children have to troop in front of the school. (Wszystkie dzieci muszą ustawić się szeregami przed szkołą.)
 3. gather , ***
  • zbierać, gromadzić (np. informacje) [przechodni]
   to collect
   Gather all the necessary information and hand it over to me. (Zbierz wszelkie potrzebne informacje i przekaż je mnie.)
   This software gathers data and organizes it. (Ten program gromadzi informacje i je porządkuje.)
   She used to gather postcards when she was a child. (Ona zbierała pocztówki, kiedy była dzieckiem.)
   link synonim: collect
 4. retain oficjalnie **
  • przetrzymywać, gromadzić (np. dane w komputerze) [przechodni]
   We are retaining the data in our computer. (Gromadzimy dane w naszym komputerze.)
   Where do you retain all of the data? (Gdzie przechowujecie wszystkie dane?)
 5. accumulate *
 6. garner *
  • zbierać, gromadzić (np. wiedzę, informacje, fakty)
 7. huddle *
  • gromadzić (się)
 8. glean
  • gromadzić, zbierać, zdobywać (np. informacje)
   I am not able to glean any useful information from the producer's site. (Nie jestem w stanie zdobyć żadnej użytecznej informacji ze strony producenta.)
 9. amass
 10. stash *
  • odkładać (na później), gromadzić (np. pieniądze)
   The businessman stashed his earnings abroad. (Biznesmen gromadził swoje pieniądze za granicą.)
 11. stockpile
 12. throng
 13. accrue
 14. congregate
 15. hoard
 16. aggregate *
 17. stock up , stock up on something
 18. solicit information
  • gromadzić, zbierać informacje
   Managers must learn how to solicit information from their subordinates. (Przełożeni muszą nauczyć się, jak uzyskiwać informacje od swoich podwładnych.)
 19. ingather  
 20. agglomerate
 21. foregather oficjalnie , forgather oficjalnie  
phrasal verb
 1. bring somebody together , także: bring together somebody *
  • gromadzić kogoś (np. badaczy, ekspertów)
   We brought experts together to examine the artifact. (Zgromadziliśmy ekspertów, by zbadali artefakt.)
   They will bring researchers together to find the missing piece. (Oni zgromadzą badaczy, by znaleźć brakujący fragment.)
   link synonim: congregate
 2. round somebody up
  • zbierać kogoś, gromadzić kogoś
   I rounded my family up in the room to tell them my plan. (Zebrałem swoją rodzinę w pokoju, by powiedzieć im, jaki jest mój plan.)
   She rounds her animals up in the shed for the night. (Ona na noc gromadzi swoje zwierzęta w szopie.)
czasownik
 1. gather , ***
 2. mass ****
  • gromadzić się, zbierać się
   The cloud massed in the sky, and it was a sign it's going to rain. (Chmury zebrały się na niebie, i to był znak, że będzie padać.)
   People massed in front of the church to welcome the bride. (Ludzie zgromadzili się przed kościołem, aby powitać pannę młodą.)
 3. assemble **
 4. flock **
  • gromadzić się (o ludziach, zwierzętach)
   Hundreds of people are flocking to the football game. (Setki ludzi gromadzi się na grę piłki nożnej.)
 5. accumulate *
 6. hive
 7. congregate
 8. amass
phrasal verb
 1. build up **
 2. crowd round   British English
idiom
 1. be brewing

"gromadzić" — Słownik kolokacji angielskich

stock up kolokacja
 1. stock czasownik + up particle = zaopatrywać się, gromadzić, nagromadzić coś, zrobić zapasy czegoś
  Bardzo silna kolokacja

  So I stock up about six months at a time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo