Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"score" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "score" po angielsku

score ****

obrazek do "score" po polsku sports Mural- Score Board obrazek do "score" po polsku
rzeczownik
 1. wynik, rezultat (w sporcie) [COUNTABLE]
  Do you know the score of the match? (Znasz wynik meczu?)
  You'll find the scores of the matches in the newspaper. (Znajdziesz wyniki meczów w gazecie.)
 2. wynik (np. testu, sprawdzianu) [COUNTABLE]
  What is your score in the test? (Jaki jest twój wynik testu?)
  My score in the test was low. (Mój wynik testu był niski.)
 3. rezultat (np. eksperymentu) [COUNTABLE]
  Tell me about the score of the experiment. (Opowiedz mi o rezultacie eksperymentu.)
  Professor Smith was disappointed with the score of the poll. (Profesor Smith był rozczarowany wynikiem sondażu.)
 4. partytura [COUNTABLE]
  I have to make 15 copies of the Mozart score. (Muszę wykonać 15 kopii partytury Mozarta.)
  How do you want to play without a score? (Jak chcesz grać bez partytury?)
 5. karb, nacięcie [COUNTABLE]
  He made a score in the wood with an axe. (On siekierą zrobił w drewnie nacięcie.)
  If we make scores on the trees, we will be able to find our way home. (Jeżeli zrobimy na drzewach nacięcia, będziemy w stanie znaleźć drogę do domu.)
 6. szpila, cięta uwaga informal
  Her score upsets me. (Jej cięta uwaga mnie zasmuca.)
  Are you sad because of my score? (Jesteś smutna przez moją ciętą uwagę?)
 7. dwudziestak (banknot dwudziestofuntowy) British English slang
  I found a score on the street. (Znalazłem dwudziestaka na ulicy.)
  Mum, can I get a score? (Mamo, mogę dostać dwudziestaka?)
  I found a score on the street. (Znalazłem dwudziestaka na ulicy.)
 8. zdobycie punktu (np. w grze)
  The score of this point was crucial. (Zdobycie tego punktu było kluczowe.)
  We waited for the score but in vain. (Czekaliśmy na zdobycie punktu, ale na próżno.)
 9. punkt w grze
  This is the most important score today - if they get it, they'll win. (To najważniejszy punkt w dzisiejszej grze - jeśli go zdobędą, wygrają.)
  We need one more score to win. (Potrzebujemy jeszcze jednego punktu, żeby wygrać.)
czasownik
 1. zdobywać (np. punkt) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She scored 9 points out of 10. (Ona zdobyła 9 punktów z 10.)
  We scored 22 points in the set and we lost. (Zdobyliśmy 22 punkty w secie i przegraliśmy.)
  Thomson throws the ball and scores! (Thomson rzuca piłkę i zdobywa punkt!)
  W sportowych relacjach na żywo stosuje się czas Present Simple.
 2. przyznawać punkt [TRANSITIVE]
  The referee scored us a point. (Sędzia przyznał nam punkt.)
  I have to score the red team. (Muszę przyznać punkt drużynie czerwonej.)
 3. odnosić sukces, powieść się informal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Our team scored a success today. (Dzisiaj nasz zespół odniósł sukces.)
  He's trying really hard and he will score. (On bardzo się stara i odniesie sukces.)
 4. nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [TRANSITIVE]
  He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
  Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 5. pisać aranżację, opracować instrumentację [TRANSITIVE]
  Mr Smith has scored our song. (Pan Smith opracował instrumentację naszej piosenki.)
  The singer asked a musician to score his song. (Piosenkarz poprosił muzyka, aby ten opracował instrumentację jego piosenki.)
 6. zdobywać narkotyki slang [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  My buddy scored. (Mój kumpel zdobył narkotyki.)
  I don't have money but I have to score somehow. (Nie mam pieniędzy, ale muszę jakoś zdobyć narkotyki.)
 7. uprawiać seks z kimś, zaliczyć kogoś informal
  I scored that blonde girl from our group last night. (Zaliczyłem wczoraj tę blondynkę z naszej grupy.)
  She's so easy, anyone could score her. (Ona jest tak łatwa, każdy może ją zaliczyć.)
liczebnik
 1. dwadzieścia, sztyga (grupa 20 osób lub rzeczy)
  I have a score of cows. (Mam dwadzieścia krów.)
  There were a score of people in the room. (W pokoju było dwadzieścia osób.)
 2. dwadzieścia lat
  Life is beautiful when you're score. (Życie jest piękne, kiedy masz dwadzieścia lat.)
  It has been a score years since we saw each other. (Minęło dwadzieścia lat odkąd się widzieliśmy.)

Powiązane zwroty — "score"

inne
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom
czasownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo