"score several runs" — Słownik kolokacji angielskich

score several runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik kilka biegnie
  1. score czasownik + run rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did however score a run in his first game.