PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zachowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachowanie" po polsku

zachowanie

rzeczownik
 1. behaviour BrE , behavior AmE ***** , także: mode of behaviour oficjalnie   [policzalny lub niepoliczalny]
  We simply can't tolerate that kind of behaviour. (Po prostu nie możemy tolerować tego rodzaju zachowania.)
  I confess I am confused by his behaviour. (Przyznaję, że jestem zdezorientowany jego zachowaniem.)
  "I apologize for my behavior," she whispered. ("Przepraszam za moje zachowanie", ona wyszeptała.)
  link synonim: conduct
 2. attitude **** , także: tude slang
  • postawa, zachowanie [policzalny lub niepoliczalny]
   When I said who I was, their attitude changed dramatically. (Kiedy powiedziałem kim jestem, ich postawa zmieniła się dramatycznie.)
   After the trip to India, their attitude had radically changed. (Po wycieczce do Indii, ich postawa zmieniła się radykalnie.)
 3. conservation **
  • zachowanie, ochrona (np. zagrożonych gatunków zwierząt, przyrody)
   There was only one thing to consider now, the conservation of human life. (Pozostała tylko jedna rzecz: ochrona ludzkiego życia.)
   The ecologists are fighting for the conservation of this species. (Ekologowie walczą o ochronę tego gatunku.)
  • zachowanie, powstrzymanie od zmiany lub straty (np. energii)
   Conservation is a very important part of a national energy policy. (Oszczędzanie energii jest bardzo ważną częścią narodowej polityki energetycznej.)
 4. preservation *
  • zachowanie (czegoś bez zmian), utrzymanie (np. w dobrym stanie), konserwacja, ochrona, utrwalenie [niepoliczalny]
   We should focus more on the preservation of cultural heritage. (Powinniśmy w większym stopniu skupić się na ochronie naszego dziedzictwa kulturowego.)
   The preservation of biodiversity must be a priority for our political action. (Zachowanie różnorodności biologicznej musi być priorytetem naszego działania politycznego.)
   zobacz także: restoration
 5. conduct **   oficjalnie [niepoliczalny]
  We don't approve of such conduct at our house. (Nie aprobujemy takiego zachowania w naszym domu.)
  link synonim: behaviour
 6. retention *
  • zachowanie, zatrzymanie, utrzymanie (np. tytułu) oficjalnie [niepoliczalny]
   It must not become a free licence for the retention of data by governments or their agencies. (Nie można przyznać nieograniczonego prawa do zachowywania danych rządom i ich agencjom.)
 7. demeanour BrE oficjalnie , demeanor AmE oficjalnie *
 8. way *****   [policzalny]
  I don't understand his way. (Nie rozumiem jego zachowania.)
  Mark's way has disappointed me. (Zachowanie Marka mnie rozczarowało.)
 9. sustenance
 10. keeping
 11. comportment
 12. the proceeding
 13. deportment
 14. haviour , havior  
 15. retainment
 16. conserving
 17. retaining
 18. reserving
 19. comportance
 20. portance
czasownik
 1. keep *****
  • trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
   May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
   You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
 2. preserve ***
  • utrwalać, zachowywać (np. wygląd, niepodległość) [przechodni]
   We want to preserve the character of our town. (Chcemy zachować charakter naszego miasta.)
   Preserve his love notes and keep them in a bottle. (Zachowaj jego liściki miłosne i przechowaj je w butelce.)
 3. retain oficjalnie **
 4. reserve ***
 5. conserve *
 6. perpetuate *
 7. embalm , także: imbalm przestarzale
 8. preserve in aspic
czasownik
 1. save something **** , save something up
  • zachowywać coś (na później)
   I wanted to eat the whole pack of cookies, but I decided to save it for later. (Chciałam zjeść całą paczkę ciastek, ale zdecydowałam zostawić je na później.)
   I saved some tea for later but it tastes awful now. (Zachowałem trochę herbaty na później, ale teraz smakuje okropnie.)
phrasal verb
 1. hold on to something
czasownik
 1. remain *****
  • uchować się, zachować się, pozostawać, ostać się [nieprzechodni]
   Time has come for only those who believe, to remain. (Nadszedł czas, że uchowają się tylko Ci, którzy wierzą.)
   That city was bombed during the war but some of the buildings remained. (To miasto zostało zbombardowane podczas wojny, ale niektóre budynki się uchowały.)
 2. survive ***
  • ocalać, zachować się [nieprzechodni]
   Only two relics survived. (Ocalały tylko dwa zabytki.)
   These are the only pieces of art which survived the war. (To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.)
czasownik
 1. behave **   [nieprzechodni]
  I know I behaved badly. (Wiem, że się źle zachowywałem.)
  Behave yourself! (Zachowuj się!)
  It is behaving counter to the model. (To zachowuje się sprzecznie z modelem.)
  link synonim: act
 2. act *****
  • zachowywać się (w jakiś sposób) [przechodni/nieprzechodni]
   Stop acting like a child! (Przestań zachowywać się jak dziecko!)
   I'm really sorry, I shouldn't act like that. (Naprawdę przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać.)
   Lately, she's been acting strange. (Ostatnio ona zachowuje się dziwnie.)
   link synonim: behave
 3. acquit
 4. do *****
 5. give ***** , także: gie ScoE
 6. roll , ****
 7. deport oneself  
  She deports herself properly and with grace. (Ona zachowuje się stosownie i z gracją.)
 8. conduct oneself   oficjalnie
  He conducts himself in a very strange manner. (On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.)
 9. comport yourself , comport   oficjalnie
idiom
 1. do right by

Powiązane zwroty — "zachowanie"

rzeczownik
przemoc (agresywne zachowanie) = violence
przyjaźń (uczucia i zachowanie) = friendship
dyplomacja (taktowne zachowanie się) = diplomacy
dziwactwo (specyficzne zachowanie) = idiosyncrasy
barbarzyństwo (okrutne zachowanie) = barbarism
maniera (charakterystyczne zachowanie danej osoby, np. gest) = mannerism
zachowek = legitime , forced share +3 znaczenia
przymiotnik
nieuczciwy (działanie, zachowanie) = fraudulent
zachowawczy = conservative +2 znaczenia
wrodzony (np. zachowanie) = natural
szalony (np. zachowanie) = wild
na miejscu (np. zachowanie) = correct
skandaliczny (np. zachowanie) = shocking
irytujący (np. zachowanie) = nasty
sztuczny (np. zachowanie) = constrained
dziecinny (np. zachowanie) = girlish
wulgarny (np. język, zachowanie) = bad
prostacki (np. zachowanie) = vulgar
szorstki (np. głos, zachowanie) = gruff , także: gruffy dawne użycie
ostentacyjny (zachowanie, strój) = ostentatious
idiom
phrasal verb
czasownik
napiętnować (czyjeś zachowanie) = stigmatize , stigmatise BrE
racjonalizować (nieracjonalne zachowanie) = rationalize , rationalise BrE
wpływać na coś (na czyjeś decyzje, wybory, zachowanie) = inform something
tolerować (np. czyjeś zachowanie, wzrok) = endure +1 znaczenie
usprawniać (np. zachowanie, styl życia) = amend