"ocalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ocalać" po polsku

ocalać

czasownik
 1. survive ***
  • ocalać, zachować się [INTRANSITIVE]
   Only two relics survived. (Ocalały tylko dwa zabytki.)
   These are the only pieces of art which survived the war. (To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.)
 2. redeem
  • ocalać (honor), ratować (sytuację)
   What can I do to redeem the situation? (Co mogę zrobić, żeby ratować sytuację?)
czasownik
 1. rescue ***
  • uratować, ocalić [TRANSITIVE]
   to save
   They rescued three people from the burning house. (Oni uratowali troje ludzi z płonącego domu.)
   It was too late to rescue her. (Było za późno, aby ją uratować.)
   link synonim: save
   zobacz także: extricate
 2. save ****
  • chronić, ratować, ocalić [TRANSITIVE]
   He fell in the river but his brother saved him. (On wpadł do rzeki, ale jego brat go ocalił.)
   We tried to save our marriage but it didn't work out. (Próbowaliśmy ratować nasze małżeństwo, ale to nie wypaliło.)
   He saved him from certain death. (On uratował go przed pewną śmiercią.)
   link synonim: rescue
 3. salvage *

Powiązane zwroty — "ocalać"

przymiotnik
cały = whole +5 znaczeń
inne
inne

powered by  eTutor logo