"zachować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachować się" po polsku

zachować się [nieprzechodni]

czasownik
 1. remain *****
  • uchować się, zachować się, pozostawać, ostać się [nieprzechodni]
   Time has come for only those who believe, to remain. (Nadszedł czas, że uchowają się tylko Ci, którzy wierzą.)
   That city was bombed during the war but some of the buildings remained. (To miasto zostało zbombardowane podczas wojny, ale niektóre budynki się uchowały.)
 2. survive ***
  • ocalać, zachować się [nieprzechodni]
   Only two relics survived. (Ocalały tylko dwa zabytki.)
   These are the only pieces of art which survived the war. (To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.)
czasownik
 1. keep *****
  • trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
   May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
   You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
 2. preserve ***
  • utrwalać, zachowywać (np. wygląd, niepodległość) [przechodni]
   We want to preserve the character of our town. (Chcemy zachować charakter naszego miasta.)
   Preserve his love notes and keep them in a bottle. (Zachowaj jego liściki miłosne i przechowaj je w butelce.)
 3. retain oficjalnie **
 4. reserve ***
 5. conserve *
 6. perpetuate *
 7. embalm , także: imbalm przestarzale
 8. preserve in aspic
czasownik
 1. save something **** , save something up
  • zachowywać coś (na później)
   I wanted to eat the whole pack of cookies, but I decided to save it for later. (Chciałam zjeść całą paczkę ciastek, ale zdecydowałam zostawić je na później.)
   I saved some tea for later but it tastes awful now. (Zachowałem trochę herbaty na później, ale teraz smakuje okropnie.)
phrasal verb
 1. hold on to something
czasownik
 1. behave **   [nieprzechodni]
  I know I behaved badly. (Wiem, że się źle zachowywałem.)
  Behave yourself! (Zachowuj się!)
  It is behaving counter to the model. (To zachowuje się sprzecznie z modelem.)
  link synonim: act
 2. act *****
  • zachowywać się (w jakiś sposób) [przechodni/nieprzechodni]
   Stop acting like a child! (Przestań zachowywać się jak dziecko!)
   I'm really sorry, I shouldn't act like that. (Naprawdę przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać.)
   Lately, she's been acting strange. (Ostatnio ona zachowuje się dziwnie.)
   link synonim: behave
 3. acquit
 4. do *****
 5. give ***** , także: gie Scottish English
 6. deport oneself  
  She deports herself properly and with grace. (Ona zachowuje się stosownie i z gracją.)
 7. conduct oneself   oficjalnie
  He conducts himself in a very strange manner. (On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.)
 8. comport yourself   oficjalnie

"zachować się" — Słownik kolokacji angielskich

acted with kolokacja
Popularniejsza odmiana: act with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachować się
 1. act czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  We see the way you act when your with the others.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo