PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"utrzymanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utrzymanie" po polsku

utrzymanie

obrazek do "maintenance" po polsku
rzeczownik
 1. maintenance **
  • konserwacja, pielęgnacja, utrzymanie [niepoliczalny]
   He has worked in the school system's maintenance department for 16 years. (On pracował w dziale konserwacji systemu szkolnego przez ostatnie 16 lat.)
   The maintenance issues are much more within our control. (Sprawy utrzymania są o wiele bardziej pod naszą kontrolą.)
 2. preservation *
  • zachowanie (czegoś bez zmian), utrzymanie (np. w dobrym stanie), konserwacja, ochrona, utrwalenie [niepoliczalny]
   We should focus more on the preservation of cultural heritage. (Powinniśmy w większym stopniu skupić się na ochronie naszego dziedzictwa kulturowego.)
   The preservation of biodiversity must be a priority for our political action. (Zachowanie różnorodności biologicznej musi być priorytetem naszego działania politycznego.)
   zobacz także: restoration
 3. livelihood
  • utrzymanie, środki utrzymania, środki do życia
   If we take away their livelihood, they will have no chance of survival. (Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą mieli szansy na przetrwanie.)
   He gets his livelihood through honest work. (On zdobywa swoje środki utrzymania dzięki uczciwej pracy.)
 4. board , *****
  • utrzymanie, wyżywienie, wikt [niepoliczalny]
   All rooms come with full board. (Wszystkie pokoje są dostępne z pełnym wyżywieniem.)
   Who's going to pay for your board? (Kto zapłaci za twoje utrzymanie?)
 5. retention *
  • zachowanie, zatrzymanie, utrzymanie (np. tytułu) oficjalnie [niepoliczalny]
   It must not become a free licence for the retention of data by governments or their agencies. (Nie można przyznać nieograniczonego prawa do zachowywania danych rządom i ich agencjom.)
 6. keep *****
  • utrzymanie, wikt
   While she's in college, she's on my keep. (Podczas kiedy ona jest na studiach, ona jest na moim utrzymaniu.)
   I've been on my aunt's keep for years. (Byłem na utrzymaniu mojej ciotki latami.)
 7. upkeep
 8. sustenance
 9. survivability
 10. playout
 11. sustainment
 12. sustaining
  • podtrzymywanie (rozmowy, zainteresowania), utrzymanie (np. dobrej jakości)
 13. retainment
obrazek do "claim" po polsku
czasownik
 1. claim *****
  • twierdzić, utrzymywać [przechodni]
   He claimed he wasn't there the previous night. (On utrzymywał, że nie było go tam zeszłej nocy.)
   She claimed that she had been there twice, but I don't believe her. (Ona twierdzi, że była tam dwa razy, ale nie wierzę jej.)
 2. maintain ****
 3. support *****   [przechodni]
  He supports his family. (On utrzymuje swoją rodzinę.)
  Elizabeth has to support her poor sister. (Elizabeth musi utrzymywać swoją biedną siostrę.)
  I have to find a new job to be able to support my children. (Muszę znaleźć nową pracę, żeby być w stanie utrzymać moje dzieci.)
 4. sustain **
  • podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie), utrzymywać (np. dobrą jakość) [przechodni]
   I tried to sustain the conversation, but he was just too boring. (Próbowałem podtrzymać rozmowę, ale on był po prostu zbyt nudny.)
 5. assert **
  • twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), utrzymywać (coś) [przechodni]
   He asserted that no one will get a passing grade without submitting an essay. (On zapewnił, że nikt nie dostanie pozytywnej oceny bez przedłożenia eseju.)
 6. argue ****
  • dowodzić (czegoś), utrzymywać oficjalnie [przechodni]
   This scientist argues that the theory of evolution is false. (Ten naukowiec utrzymuje, że teoria ewolucji jest fałszywa.)
   This man argues he has seen Jesus. (Ten mężczyzna utrzymuje, iż widział Pana Jezusa.)
   She's arguing that buying a new car is a waste of money. (Ona dowodzi, że kupienie nowego samochodu jest stratą pieniędzy.)
 7. defend ***
  • utrzymywać (np. tytuł mistrzowski), podtrzymywać (stanowisko w jakiejś sprawie) [przechodni]
   He defended his title this year, too. (On obronił swój tytuł również w tym roku.)
   She defended her stance on abortion in the latest interview. (Ona podtrzymała swoje stanowisko w sprawie aborcji w ostatnim wywiadzie.)
 8. contend **
  • twierdzić, utrzymywać (np. pogląd, swoje zdanie) [przechodni]
   Members of his family contend that he died from a heart attack. (Członkowie jego rodziny utrzymują, że zmarł na zawał serca.)
   He contends that the Earth is flat. (On utrzymuje, iż Ziemia jest płaska.)
 9. hold that *
 10. keep *****
  • utrzymywać (kogoś jakąś sumą pieniędzy, np. rodzinę) [przechodni]
   You won't be able to keep the family on just one salary. (Nie będziesz w stanie utrzymać rodziny z tylko jednej wypłaty.)
 11. allege *
 12. affirm *
 13. profess
 14. purport
 15. hold , *****
  • mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [przechodni]
   He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
   A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
 16. keep something going
 17. escot
phrasal verb
 1. provide for somebody **
  • utrzymać kogoś, zadbać o kogoś
   If I don't get a better job I won't be able to provide for my family. (Jeśli nie zdobędę lepszej pracy, nie będę w stanie utrzymać swojej rodziny.)
   My father provides for us. (Mój ojciec nas utrzymuje.)
czasownik
 1. continue *****
 2. manage ****
 3. persist **
 4. linger * , linger on
 5. make a living by doing something
 6. persister
 7. sustain oneself