"utrzymywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utrzymywać się" po polsku

utrzymywać się

czasownik
 1. continue *****
  • trwać, utrzymywać się, kontynuować [przechodni/nieprzechodni]
   This cannot continue much longer. (To nie może trwać dłużej.)
   You should continue dancing - you're really talented! (Powinieneś kontynuować tańczenie - jesteś naprawdę utalentowany!)
   link synonim: go on
 2. manage ****
  • radzić sobie, utrzymywać się [nieprzechodni]
   Mom, I can manage on my own. (Mamo, mogę się sam utrzymać.)
   How do you manage in the big city? (Jak sobie radzisz w wielkim mieście?)
   I can manage on my own. (Dam sobie radę sam.)
 3. persist **
 4. linger * , linger on
 5. make a living by doing something
  • utrzymywać się (z czegoś)
 6. persister
 7. sustain oneself  
idiom
 1. make one's living , także: make a living
 2. earn one's living , także: earn a living
 1. do something for a living
obrazek do "claim" po polsku
czasownik
 1. claim *****
  • twierdzić, utrzymywać [przechodni]
   He claimed he wasn't there the previous night. (On utrzymywał, że nie było go tam zeszłej nocy.)
   She claims that she has been there twice, but I don't believe her. (Ona twierdzi, że była tam dwa razy, ale nie wierzę jej.)
 2. maintain ****
  • utrzymywać, konserwować, podtrzymywać, zachowywać na tym samym poziomie [przechodni]
   You must maintain a steady temperature to bake this cake properly. (Należy utrzymać stałą temperaturę, żeby poprawnie upiec to ciasto.)
   Honey, we have to maintain our lifestyle. (Kochanie, musimy zachowywać nasz styl życia na tym samym poziomie.)
  • utrzymywać (np. finansowo), żywić, mieć na utrzymaniu [przechodni]
   The mother was too needy to maintain all of her seven children. (Matka była zbyt biedna, aby żywić wszystkie siedmioro dzieci.)
   I can't maintain you forever. (Nie mogę cię utrzymywać w nieskończoność.)
   I'm maintaining my niece. (Mam na utrzymaniu moją siostrzenicę.)
   She's maintaining three kids. (Ona ma na utrzymaniu trójkę dzieci.)
 3. support *****   [przechodni]
  He supports his family. (On utrzymuje swoją rodzinę.)
  Elizabeth has to support her poor sister. (Elizabeth musi utrzymywać swoją biedną siostrę.)
  I have to find a new job to be able to support my children. (Muszę znaleźć nową pracę, żeby być w stanie utrzymać moje dzieci.)
 4. sustain **
  • podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie), utrzymywać (np. dobrą jakość) [przechodni]
   I tried to sustain the conversation, but he was just too boring. (Próbowałem podtrzymać rozmowę, ale on był po prostu zbyt nudny.)
  • utrzymywać (przy życiu) oficjalnie [przechodni]
   There wasn't enough water to sustain them. (Nie było wystarczająco wody, aby utrzymać ich przy życiu.)
 5. assert **
  • twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), utrzymywać (coś) [przechodni]
   He asserted that no one will get a passing grade without submitting an essay. (On zapewnił, że nikt nie dostanie pozytywnej oceny bez przedłożenia eseju.)
 6. argue ****
  • dowodzić (czegoś), utrzymywać oficjalnie [przechodni]
   This scientist argues that the theory of evolution is false. (Ten naukowiec utrzymuje, że teoria ewolucji jest fałszywa.)
   This man argues he has seen Jesus. (Ten mężczyzna utrzymuje, iż widział Pana Jezusa.)
   She's arguing that buying a new car is a waste of money. (Ona dowodzi, że kupienie nowego samochodu jest stratą pieniędzy.)
 7. defend ***
  • utrzymywać (np. tytuł mistrzowski), podtrzymywać (stanowisko w jakiejś sprawie) [przechodni]
   He defended his title this year, too. (On obronił swój tytuł również w tym roku.)
   She defended her stance on abortion in the latest interview. (Ona podtrzymała swoje stanowisko w sprawie aborcji w ostatnim wywiadzie.)
 8. contend **
  • twierdzić, utrzymywać (np. pogląd, swoje zdanie) [przechodni]
   Members of his family contend that he died from a heart attack. (Członkowie jego rodziny utrzymują, że zmarł na zawał serca.)
   He contends that the Earth is flat. (On utrzymuje, iż Ziemia jest płaska.)
 9. hold that *
 10. keep *****
  • utrzymywać (kogoś jakąś sumą pieniędzy, np. rodzinę) [przechodni]
   You won't be able to keep the family on just one salary. (Nie będziesz w stanie utrzymać rodziny z tylko jednej wypłaty.)
  • zachowywać, zostawać, pozostawać (w jakimś stanie), utrzymywać (np. porządek gdzieś) [przechodni/nieprzechodni]
   She always keeps her room clean. (Ona zawsze utrzymuje swój pokój w czystości.)
   Keep calm. (Zachowaj spokój.)
   He couldn't keep his balance. (Nie mógł utrzymać równowagi.)
 11. allege *
 12. affirm *
 13. profess
 14. purport
 15. hold , *****
  • mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [przechodni]
   He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
   A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
  • utrzymywać, podtrzymywać (ciężar kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He couldn't hold those boxes. (On nie mógł utrzymać tamtych pudeł.)
   The ancient Greeks believed that Atlas held the sky. (Starożytni Grecy wierzyli, że Atlas podtrzymuje niebo.)
  • utrzymywać (na stałym poziomie) [przechodni/nieprzechodni]
   Can you hold it stable? (Czy możesz to utrzymać stabilnie?)
   The level at which the water was held in each jar was the same. (Poziom, na jakim woda była trzymana w każdym z dzbanków, był taki sam.)
  • utrzymywać (np. pozycję, miasteczko w czasie wojny) [przechodni]
   They held their position despite the crisis. (Oni utrzymali swoją pozycję pomimo kryzysu.)
   The enemy took over and held the bridge during the war. (Wróg przejął i trzymał most w czasie wojny.)
 16. keep something going
 17. escot
phrasal verb
 1. provide for somebody **
  • utrzymać kogoś, zadbać o kogoś
   If I don't get a better job I won't be able to provide for my family. (Jeśli nie zdobędę lepszej pracy, nie będę w stanie utrzymać swojej rodziny.)
   My father provides for us. (Mój ojciec nas utrzymuje.)

"utrzymywać się" — Słownik kolokacji angielskich

linger on kolokacja
 1. linger czasownik + on przyimek = trwać, utrzymywać się (np. o zapachu, smaku)
  Bardzo silna kolokacja

  She felt his eyes linger on her a moment longer.

  Podobne kolokacje:
make one's living kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a living
 1. make czasownik + living rzeczownik = zarabiać na życie, utrzymywać się (z czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  Only about 20 percent of the population makes its living from the land.

earn one's living kolokacja
Popularniejsza odmiana: earn a living
 1. earn czasownik + living rzeczownik = utrzymywać się (z czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  She left school at the age of 14 to earn a living.

  Podobne kolokacje:
earn a living kolokacja
 1. earn czasownik + living rzeczownik = utrzymywać się (z czegoś)
  Silna kolokacja

  She left school at the age of 14 to earn a living.

  Podobne kolokacje:
make a living kolokacja
 1. make czasownik + living rzeczownik = zarabiać na życie, utrzymywać się (z czegoś)
  Zwykła kolokacja

  Only about 20 percent of the population makes its living from the land.