"że" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "że" po polsku

że

spójnik
 1. that *****
  • że, żeby,
   She told me that you are going to Warsaw tomorrow - is that true? (Ona powiedziała mi, że jedziesz jutro do Warszawy - czy to prawda?)
   I suggest that we go home. (Sugeruję, żebyśmy poszli do domu.)
 2. considering that
  • biorąc pod uwagę, że
   Considering that you want to throw these clothes away, can I have them? (Biorąc pod uwagę, że chcesz wyrzucić te ciuchy, czy mogę je zabrać?)
   I think he's really brave considering that his wife just left him. (Uważam, że on jest naprawdę dzielny, biorąc pod uwagę, że właśnie zostawiła go żona.)
 3. providing , providing that
przysłówek
 1. sorry that
 1. one would say , one would say that
 2. to the effect that
 3. so long as
 4. here's hoping
 5. I can't say
 6. one would say that
 7. to such a degree that
  • do tego stopnia, że
   Our company has developed to such a degree that now we employ over 100 people. (Nasza firma rozwinęła się do tego stopnia, że teraz zatrudniamy ponad 100 osób.)
 8. it is arguable that
 9. as chance would have it
 10. it chanced that
 11. it's curious that
 12. disguise the fact that
 13. it's a fact that
 14. due to the fact that
 15. hide the fact that
 16. it is naive to think that
 17. it is not often that
 18. it's no secret that
 19. on the premise that
 20. on the understanding that
 21. it is disappointing that
 22. it is popularly thought that
 23. it is right that
 24. in a manner that , in such a way that
 25. all the signs are that
 26. this serves to show that
 27. this goes to show that
 28. There is every indication that
 29. There is a strong possibility that
 30. it is a pity that
 31. hereby certify that
 32. if one had to guess, one would say that
 33. with the proviso that
 1. I don't suppose that
  • nie zakładam, że (w uprzejmych pytaniach)
   I don't suppose that you want to buy something for me? (Nie zakładam, że chcesz kupić coś dla mnie?)
 2. safe in the knowledge that , secure in the knowledge that
 3. given the fact that , given that *
 4. in view of the fact that
 5. so tired that
 6. let's say , let's say that
 7. it's safe to say
czasownik
 1. show that ****
  • wykazywać, że
   The experiment shows that animals have feelings too. (Eksperyment wykazuje, że zwierzęta też mają uczucia.)
   Our study shows that men and women are equally intelligent. (Nasze badanie wykazuje, że mężczyźni i kobiety są równie inteligentni.)
 2. hear that **
  • usłyszeć, że
   Good to hear that two of my kids are working so hard. (Miło jest usłyszeć, że dwoje z moich dzieci ciężko pracuje.)
   How often do we hear that people just don't care? (Jak często słyszymy, że ludzi po prostu nic nie obchodzi?)
 3. decide that **
  • zdecydować, że
   They decided that they have to divorce. (Oni zdecydowali, że muszą się rozwieść.)
   We decided that we won't go there. (Zdecydowaliśmy, że tam nie pójdziemy.)
 4. estimate that **
  • oszacować, że
   Experts estimated that by 2050 global demand for food will double. (Eksperci oszacowali, że do roku 2050 popyt na żywność podwoi się.)
 5. complain that *
  • narzekać, że
   I used to complain that you never let us do anything. (Zwykłem narzekać, że nie pozwalasz nam nic robić.)
   He complained that she wasn't nice to him. (On narzekał, że ona nie jest dla niego miła.)
 6. hold that *
 7. guess that *
 8. show somebody that *
idiom
 1. the catch is that
 2. it is London to a brick that
przymiotnik
 1. confident that *
  • przekonany, że
   I am confident that we will come to positive conclusions. (Jestem przekonany, że dojdziemy do pozytywnych wniosków.)
   He was confident that our efforts will be rewarded very soon. (On był przekonany, że nasze wysiłki zostaną wkrótce nagrodzone.)
 2. concerned that *

Powiązane zwroty — "że"

inne
oczywiście (jako wyrażenie przekonania, że coś jest oczywiste) = of course , ofc (skrót) potocznie
spójnik
dlatego że = because , także: 'cause potocznie , także: cos BrE potocznie , także: 'coz AmE potocznie , także: cus potocznie , także: cuz
jako że = as +1 znaczenie
tylko, że = except , także: 'cept potocznie +1 znaczenie
przymiotnik
pewny (że coś jest prawdą) = sure , także: sho AmE potocznie
czasownik
móc (wyrażenie przypuszczenia, że coś jest prawdą) = might , także: micht ScoE +1 znaczenie
zobaczyć (zauważyć, że coś jest prawdziwe) = see
przyznawać (że coś jest prawdą) = own +1 znaczenie
zakładać (że coś jest prawdziwe) = assume
może (używane do powiedzenia, że ktoś jest gotowy, aby coś zrobić) = will
mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy) = might , także: micht ScoE
rzucić (sprawić, że ktoś upadnie) = throw
polegać (wierzyć, że coś działa właściwie) = trust
nie móc (używane do wyrażenia przekonania, że coś nie może być prawdziwe) = can't , cannot , także: cain't AmE dialekt
rzeczownik
możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi) = chance
pewność (że coś się wydarzy) = confidence
niebezpieczeństwo (że ktoś zostanie zraniony, zabity lub coś zostanie zniszczone) = danger
zagrożenie (prawdopodobieństwo że coś się wydarzy) = threat
wykrzyknik
przysłówek
już (używane do wyrażenia zdziwienia, że coś już miało miejsce) = already
inne

"że" — Słownik kolokacji angielskich

show that kolokacja
 1. show czasownik + that przyimek = wykazywać, że
  Bardzo silna kolokacja

  I was wrong to make you show me that place.

  Podobne kolokacje:
hear that kolokacja
 1. hear czasownik + that przyimek = usłyszeć, że
  Bardzo silna kolokacja

  I don't know if he heard that last part or not.

  Podobne kolokacje:
hold that kolokacja
 1. hold czasownik + that przyimek = utrzymywać, że
  Bardzo silna kolokacja

  She has held that position for the past 2 years.

  Podobne kolokacje:
estimate that kolokacja
 1. estimate czasownik + that przyimek = oszacować, że
  Silna kolokacja

  Administration officials estimated that cost of the changes to its plan at $5 billion over five years.

  Podobne kolokacje:
notice that kolokacja
 1. notice czasownik + that przyimek = zauważyć, że
  Silna kolokacja

  I know from my own experience I've not noticed that kind of issue.

  Podobne kolokacje:
give a guarantee kolokacja
 1. give czasownik + guarantee rzeczownik = udzielić zapewnienia, że
  Zwykła kolokacja

  These are the 16 to 18-year-olds to whom the Government have given a guarantee.

  Podobne kolokacje:
move that kolokacja
 1. move czasownik + that przyimek = zaproponować, że
  Zwykła kolokacja

  "My God, we haven't a hope in hell of moving that thing."

  Podobne kolokacje:
own that kolokacja
 1. own czasownik + that przyimek = przyznać, że
  Zwykła kolokacja

  I asked if he still owned that island in Fiji.

  Podobne kolokacje:
decide that kolokacja
 1. decide czasownik + that przyimek = zdecydować, że
  Luźna kolokacja

  "Decided that I do not care any longer for married life."

  Podobne kolokacje: