"zagrożenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagrożenie" po polsku

zagrożenie

rzeczownik
 1. risk *****
  • ryzyko, zagrożenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Sometimes it's worth taking risks. (Czasami warto zaryzykować.)
   There's a risk of him going to jail. (Istnieje ryzyko, że on pójdzie do więzienia.)
 2. danger ***
  • zagrożenie (czymś), niebezpieczeństwo (że coś złego się wydarzy) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The danger is that they might catch us. (Istnieje niebezpieczeństwo, że nas złapią.)
   How many people are in danger of losing their lives? (Życie ilu osób jest w niebezpieczeństwie?)
   There is a danger that the killer might return. (Istnieje niebezpieczeństwo, że zabójca może powrócić.)
   There's a danger that the plan will fail. (Istnieje niebezpieczeństwo że plan się nie uda.)
  • zagrożenie (osoba lub rzecz, która może stwarzać niebezpieczeństwo) [COUNTABLE]
   She was a danger to herself. (Ona była zagrożeniem dla samej siebie.)
   Drinking is a very serious danger to your health. (Picie jest bardzo pważnym zagrożeniem dla twojego zdrowia.)
 3. threat ****
  • zagrożenie (coś lub ktoś, kto może wyrządzić szkodę) [COUNTABLE]
   It rained all week long, floods are a threat. (Padało przez cały tydzień, powodzie są zagrożeniem.)
   He doesn't pose a threat to me. (On nie stanowi dla mnie zagrożenia.)
  • groźba, zagrożenie (prawdopodobieństwo że coś się wydarzy) [SINGULAR]
   You don't take the threat of nuclear attack seriously then? (Więc nie bierzesz na poważnie zagrożenia atakiem nuklearnym?)
   Were it not for the threat of invasion, I never would have betrayed you. (Gdyby nie zagrożenie inwazją, nigdy bym cię nie zdradził.)
 4. fear ****
  • zagrożenie (np. wojną, strajkiem) [UNCOUNTABLE]
   The fear of another war became very serious. (Zagrożenie kolejną wojną stało się bardzo poważne.)
   Is there fear of flooding? (Czy jest zagrożenie powodzią?)
 5. hazard **
 6. jeopardy *
  • niebezpieczeństwo, zagrożenie
   You're putting the lab in jeopardy, and I want you off the case. (Narażasz laboratorium na niebezpieczeństwo i chcę, żebyś trzymał się z daleka od tej sprawy.)
   His life was in jeopardy, so I had to act. (Jego życie było w niebezpieczeństwie, więc musiałam działać.)
 7. peril *
  • zagrożenie, niebezpieczeństwo formal
   I knew that no peril could come to me if I stayed alert. (Wiedziałem, że nie spotka mnie żadne niebezpieczeństwo, jeśli pozostanę czujny.)
   It put their lives in peril. (To naraziło ich życie na niebezpieczeństwo.)
   link synonim: danger
   zobacz także: hazard
 8. nightmare **
 9. menace *
  • zagrożenie, niebezpieczeństwo
   He is a menace to the public security! (On jest zagrożeniem dla publicznego bezpieczeństwa!)
 10. endangerment  
 11. endangering
 12. dangering
 13. distressfulness
 14. hazardousness
 15. jeopardising British English , jeopardizing American English
czasownik
 1. threaten ***
  • grozić, straszyć [TRANSITIVE]
   They threatened to kill my family. (Oni grozili, że zabiją moją rodzinę.)
   Don't threaten me, I'm not scared. (Nie strasz mnie, nie boję się.)
   You threatened her right in front of me. (Groziłeś jej przy mnie.)
   Some guys threatened him but then let him go. (Jacyś faceci grozili mu, ale potem go puścili.)
   He never threatened her before she dumped him. (On nigdy jej nie groził, zanim go nie rzuciła.)
 2. menace *
czasownik
 1. endanger *
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
   My business rivals endanger my career. (Moi rywale biznesowi zagrażają mojej karierze.)
   Their incompetence endangers our company. (Ich niekompetencja naraża na szwank naszą firmę.)
 2. jeopardize * , jeopardise British English
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
   Soldiers jeopardize their lives in war. (Żołnierze narażają swoje życie na wojnie.)
   Though it jeopardized his chance for promotion, he criticized his boss. (Mimo, że naraziło to na szwank jego szansę na awans, i tak skrytykował szefa.)
 1. be imminent  
czasownik
 1. impend

powered by  eTutor logo