"niebezpieczeństwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niebezpieczeństwo" po polsku

niebezpieczeństwo

unknown danger nearby.
rzeczownik
 1. danger ***
  • niebezpieczeństwo (że ktoś zostanie zraniony, zabity lub coś zostanie zniszczone) [UNCOUNTABLE]
   My life has never been in danger yet. (Moje życie nigdy jeszcze nie było w niebezpieczeństwie.)
   The patient is out of danger now. (Życiu pacjenta nie zagraża już niebezpieczeństwo.)
   There's a danger that the plan will fail. (Istnieje niebezpieczeństwo że plan się nie uda.)
   link synonim: peril
  • zagrożenie (czymś), niebezpieczeństwo (że coś złego się wydarzy) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The danger is that they might catch us. (Istnieje niebezpieczeństwo, że nas złapią.)
   How many people are in danger of losing their lives? (Życie ilu osób jest w niebezpieczeństwie?)
   There is a danger that the killer might return. (Istnieje niebezpieczeństwo, że zabójca może powrócić.)
   There's a danger that the plan will fail. (Istnieje niebezpieczeństwo że plan się nie uda.)
 2. hazard **
  • niebezpieczeństwo, zagrożenie, ryzyko [COUNTABLE]
   The most serious hazard in space is radiation. (Największe niebezpieczeństwo w kosmosie to promieniowanie.)
   zobacz także: peril
 3. jeopardy *
  • niebezpieczeństwo, zagrożenie
   You're putting the lab in jeopardy, and I want you off the case. (Narażasz laboratorium na niebezpieczeństwo i chcę, żebyś trzymał się z daleka od tej sprawy.)
   His life was in jeopardy, so I had to act. (Jego życie było w niebezpieczeństwie, więc musiałam działać.)
 4. peril *
  • zagrożenie, niebezpieczeństwo formal
   I knew that no peril could come to me if I stayed alert. (Wiedziałem, że nie spotka mnie żadne niebezpieczeństwo, jeśli pozostanę czujny.)
   It put their lives in peril. (To naraziło ich życie na niebezpieczeństwo.)
   link synonim: danger
   zobacz także: hazard
 5. distress **   [UNCOUNTABLE]
  She was a lady in distress and I helped her. (Była kobietą w niebezpieczeństwie, a ja jej pomogłem.)
 6. pitfall
  • problem, kłopot, niebezpieczeństwo, ryzyko
   Are you aware of the pitfalls maintaining your own company entails? (Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest wpisane w zarządzanie własną firmą?)
 7. menace *
  • zagrożenie, niebezpieczeństwo
   He is a menace to the public security! (On jest zagrożeniem dla publicznego bezpieczeństwa!)
 8. dangerousness
 9. precariousness , precarity
 10. hazardousness
 11. distressfulness

Powiązane zwroty — "niebezpieczeństwo"

przymiotnik
poważny (np. problem, niebezpieczeństwo) = real
bezpieczny = safe +3 znaczenia
niebezpieczny = dangerous +16 znaczeń
lekkomyślny (na zagrożenie, niebezpieczeństwo) = reckless
rozpoznany (np. autorytet, niebezpieczeństwo) = known
nie na żarty (np. niebezpieczeństwo) = grave
rzeczownik
idiom
phrasal verb
zażegnać coś (np. niebezpieczeństwo) = see something off
przysłówek
niebezpiecznie = dangerously +6 znaczeń
czasownik

powered by  eTutor logo